Norska mediers ekonomi 2016

NYHET | 9 november 2017

Betalningen från brukarna blir en allt viktigare intäktskälla för den norska mediebranschen. Det visar Medietilsynets rapport om norska mediers ekonomi 2016.

Medieekonomirapporten 2016 fokuserar på nyhets- och aktualitetsmedier och analyserar ekonomin för norsk dagspress, radio och tv. För första gången redovisas också ekonomin för gratistidningarna.

Minskade intäkter
Under 2016 omsatte norsk dagspress, radio och tv över 25 miljarder norska kronor, vilket är en minskning med drygt en halv miljard, eller två procent, jämfört med 2015. Dagspressen och den kommersiella radion har tappat intäkter, medan kommersiell tv har ökat. Även public service-bolaget NRK, som finansieras via licensavgifter, hade större intäkter 2016 än 2015.

Halverad lönsamhet
Trots turbulenta tider blev 2016 ännu ett lönsamt år för den norska mediebranschen, men med avsevärt svagare vinst än året innan. Det samlade rörelseresultatet på 646 miljoner norska kronor motsvarar ett tapp på nästan 50 procent jämfört med 2015.

Det var framför allt tv-bolagen (ökade programkostnader) och avishusen (stora reklamförluster) som tjänade mindre pengar. Radiobranschen stärkte sin lönsamhet och gjorde för första gången större vinst än tv.

Brukarnas betalning får större betydelse
Balansen mellan tidnings- och tv-bolagens två stora intäktskällor –  försäljning av annonser till annonsörer och försäljning av medieinnehåll till konsumenter – håller på att skifta. Ännu är reklamförsäljningen störst, men pengarna från tidningsläsarna och tv-tittarna blir allt viktigare.

För dagspressen, som under 2016 förlorade över en miljard annonskronor, är nu läsarintäkternas andel 52,5 procent av driftsintäkterna. Det betyder att tidningarna blir alltmer beroende av att läsarna är redo att betala för sina nyheter.

Även för tv, vars reklamförsäljning ökar,  får betalning från tittarna allt större betydelse. Tv-branschens ökade omsättning 2016 berodde till exempel på en tillväxt både för tittarintäkter (försäljning av strömmade tjänster och kanalpaket) och distributionsintäkter. Tillsammans utgjorde de runt 42 procent av tv-företagens driftsintäkter 2016, jämfört med drygt 31 procent 2012.

Mot bakgrund av tidningarnas reklamtapp och tv-branschens ökade tittarintäkter, spår Medietilsynet att 2017 troligen blir året då brukarintäkterna blir mediebranschens viktigaste intäktskälla.

 

Läs mer och ladda ner Økonomien i norske medieverksemder 2012-2016
Läs om delrapporten Økonomien i avishusa (publicerad i juni)

 

Om rapporten: Økonomien i norske medieverksemder 2012-2016 är Medietilsynets slutrapport om ekonomin i norska medier 2016. Två tidigare delrapporter om ekonomin för avishusen respektive lokalradio- och tv (lokalkringkasting) publicerades i juni-juli. Datagrundlaget i rapporterna baserar sig främst på Medietilsynets egen datainsamling samt mediernas officiella årsrapporter och räkenskapstal, men omfattar också vissa estimat. Se även Medietilsynets webb: Det store mediebildet.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET