NYHET | 13 okt 2014

Norska mediers ekonomi 2013

En lönsam tidningsbransch, stärkt position för kommersiell tv, ökande intäkter för annonsering i webbtidningar men också stora kostnadsnedskärningar är några kännetecken för mediernas utveckling i Norge 2013. Det skriver Medietilsynet i en rapport om mediernas ekonomi.  

Den norska mediebranschen är lönsam. Medietilsynet har analyserat dagspress, tv och radio och konstaterar att nyhetsmedierna tillsammans omsatte för 26 miljarder norska kronor med ett driftsresultat på 1,2 miljarder kronor år 2013. Men både omsättning och resultat har minskat sedan 2012 och variationerna är stora mellan olika mediekanaler och aktörer.

Dagspress
Norges tidningshus, som är landets största medieaktörer, har under 2013 fått minskade annonsintäkter från sina papperstidningar. Och även om annonsintäkterna från nätet ökat, har de inte kunnat kompensera för nedgången i tryckta tidningar. Att den norska tidningsbranschen trots detta är lönsam förklaras till stor del av kostnadsnedskärningar.

De digitala annonsintäkterna är viktigast för de lösnummerförsålda tidningarnas (VG, Dagbladet) ekonomi. Deras annonsörer har i stor grad gått över från papper till nät. Av lösnummertidningarnas annonsintäkter 2013 stod nätet för 60 procent och papper för 40 procent. För de flesta norska tidningar utgör digitala annonsintäkter cirka 15 procent av totala annonsintäkter.

De digitala upplageintäkterna tredubblades från 2012 till 2013, men är fortfarande små och står för 2,5 procent av tidningsföretagens totala intäkter. För papperstidningarna står annonsintäkter och upplageintäkter var för sig för runt 50 procent av totalen. Fördelningen för digitala tidningar var 91 procent annonsintäkter och nio procent upplageintäkter.

TV och radio
TV- och radiobranschens andel av mediebranschen ökar. År 2013 stod den för 45 procent av den samlade medieomsättningen. Det är framför allt kommersiell tv som har växt kraftigt de senaste åren. Det beror bland annat på vidgade distributionsmöjligheter, då både det digitala marknätet och en ökad utbredning av kabel och fiber har skapat plats för fler tv-kanaler och mer innehåll.

Reklam är den kommersiella tv-branschens största intäktskälla och 2013 gav de högsta tv-reklamintäkterna någonsin. Distributions- och betal-tv-intäkter ökar också och blir allt viktigare för företagen, men på grund av ägarförändringar, omstruktureringar och så vidare är det svårt att få en heltäckande bild av utvecklingen. De goda siffrorna till trots var resultatet för tv-branschen svagare än förra året, främst orsakat av större driftskostnader.

Även kommersiell nationell radio (P4, Radio Norge) var lönsam under 2013, men med ett svagare resultat än året innan. Orsaken var framför allt kostnadsökningar kopplade till etablering och drift av digitala sändningar (DAB) i Norge.

Økonomi i norske medievirksomheter 2009-2013 – ladda ned PDF

Medietilsynets webbsidor om medieekonomi i Norge

Om rapporten: Den norska mediemyndigheten Medietilsynet publicerar årliga rapporter om den norska mediebranschens ekonomi med fokus på dagspress, radio och television. Den senaste rapporten, Økonomi i norske medievirksomheter 2009-2013, har analyserat följande koncerner: Schibsted, Amedia, Polaris Media, Aller (Dagbladet), NHST Media Group, Mentor Medier, NRK, MTG, Egmont (TV2) och SBS Discovery.

 

AV: EVA HARRIE