Norsk medieekonomi 2018

NYHET | 13 december 2019

Tv-reklamen minskar, men totalt sett pekar ekonomin i den norska tv-branschen ändå uppåt. Detta eftersom tittarna betalar allt mer för innehåll och distribution. Samtidigt landar dagspressen på en stabil intäktsnivå för första gången sedan 2011.

Medietilsynet har publicerat  sin årliga rapport om den ekonomiska utvecklingen för norsk dagspress, radio och tv, Medieøkonomirapporten 2018.

Enligt Medietilsynets beräkningar omsatte medierna nästan 27 miljarder norska kronor under 2018, motsvarande en ökning på 257 miljoner kronor eller knappt en procent, jämfört med året innan. I ett femårsperspektiv har branschens samlade intäkter ökat med 0,1 procent.

Fortsatt reklamtapp – nu drabbas även radio och tv
Under 2018 minskade intäkterna från reklam för såväl dagspress som radio och tv. För dagspressen var det en fortsättning på flera års förluster – på fem år har tidningarna tappat över två miljarder kronor i annonsintäkter – medan det för radio och tv blev en ny erfarenhet.

Samtidigt ökade reklaminvesteringarna på nätet. Under 2018 tog Google och Facebook in mer annonspengar än dagspressen på den norska annonsmarknaden, och under de senaste fem åren har de globala aktörerna, med Google och Facebook i spetsen, mer än tredubblat sina intäkter från den norska marknaden.

Brukarbetalning ökar för dagspress och tv
Sedan 2017 tjänar den samlade norska mediebranschen mer på publiken än på reklamen, vilket beror på att reklamintäkterna minskar, samtidigt som intäkterna från läsare och tittare ökar.

För dagspressen kom brytpunkten redan 2015, då intäkter från läsarna för första gången gick om reklamen. För nationell kommersiell tv blev 2018 första gången då försäljningen till tittarna gav större intäkter än reklamen.  Se graf nedan.

Graf: Fördelning av mediernas intäkter på olika inkomstkällor 2014-2018 (procent)

Graf fördelning av norska mediers intäkter 2014-2018
Källa: Medieøkonomirapporten 2018 (sid 22 och 55) – länk till PDF-rapport

Stabilt för dagspress för första gången sedan 2011
Efter flera dramatiska år för den norska dagspressen blev 2018 förhållandevis stabilt. För första gången kompenserade digitala intäkter för tappet på papper, och dagspressens totala intäkter hamnade på ungefär samma nivå som 2017. Det beror framför allt på ökande läsarintäkter i form av fler digitala abonnemang, visar rapporten.

Även på annonssidan ökar den digitala försäljningen, men inte tillräckligt för att väga upp för annonsförlusterna på papper. Det betyder att de samlade annonsintäkterna minskade även under 2018 – dock inte i samma tempo som tidigare.

Utvecklingen till trots är intäkterna från pappersutgåvorna fortfarande störst. Över 70 procent av dagspressens totala intäkter kom från papperstidningarna 2018.

Radions enda intäktskälla minskar
För de kommersiella radiokanalerna är reklam den enda inkomstkällan. I fjor föll dock intäkterna för de nationella radiokanalerna, medan lokalradion hade ungefär lika stora intäkter som året innan.

Tv-branschen ökar trots mindre reklam
Trots ett reklamtapp på 212 miljoner kronor (4,7 procent) under 2018 ökade de totala intäkterna för de nationella tv-kanalerna jämfört med året innan. Detta eftersom intäkter från tittarna steg med nästan en halv miljard kronor, motsvarande 13 procent. Brukarintäkterna kommer främst från försäljning av premiuminnehåll och distribution, som tillsammans nästan fördubblats under de senaste fem åren.

Läs mer och ladda ner Medieøkonomirapporten 2018

Om rapporten: Medieøkonomirapporten 2018 ger en överblick över den ekonomiska utvecklingen för dagspress, radio och tv. Rapporten ger en inblick i utvecklingen för den samlade branschen, för de olika mediesektorerna samt för de största mediekoncernerna som äger de flesta större medieverksamheterna i Norge.

De medier som ingår är tidningshus som tar betalt för det redaktionella innehållet, nationella tv- och radioverksamheter, lokala tv- och radioaktörer samt gratistidningar. Utländska betal-tv-tjänster ingår inte. Årets rapport ser på utvecklingen under en femårsperiod, från 2014 till 2018.

 

---

EVA HARRIE

NYHET