Norges största undersökning om ungas medieanvändning

NYHET | 2 november 2020


Under året har Medietilsynet publicerat nio delrapporter som behandlar olika aspekter av barns och ungas medieanvändning. Nu finns resultaten tillgängliga i sin helhet i två rapporter: Barn og medier 2020 och Foreldre og medier 2020.

Sex av tio 9 till 18-åringar har fått reklam för spel om pengar online och fem av tio, har fått reklam om produkter för att gå ner i vikt.  Fem av tio föräldrar anser att de har tillräcklig information för att vägleda sitt barn vid internetanvändning, medan en tredjedel tycker det är svårt att ha uppsikt över vad barnet gör på nätet. Detta är några av resultaten som presenteras i undersökningarna Barn og medier 2020 och Foreldre og medier 2020 som genomförts på uppdrag av den norska myndigheten Medietilsynet.

Barn och unga 9 till 18 år och föräldrar med barn 1 till 17 år har deltagit i undersökningarna och ger här viktigt kunskapsunderlag för arbetet med trygg och aktiv medieanvändning.

Förutom tillgång till olika typer av medieteknologi och användning av medier har de unga bland annat svarat på frågor om vilka appar de använder, vad för typ av innehåll de ser online samt om sina erfarenheter och upplevelser i sociala medier. Frågorna till föräldrar har bland annat handlat om reglering av barnens medieanvändning och hur de förhåller sig till att dela bilder på barnet online.

En jämförelse av svaren i de båda undersökningarna visar också att det kan vara stor skillnad på hur barn och föräldrar svarar i vissa frågor. Exempelvis uppger 23 procent av föräldrarna att barnet får ha en öppen profil på TikTok medan 44 procent av barnen anger att de får lov till det. Och närmare åtta av tio föräldrar uppgav att de frågat om lov för delning av foto på barnet i sociala medier medan endast fem av tio barn menade att så var fallet. 

Under året har nio delrapporter givits ut som behandlar olika teman och aspekter av barns och ungas medieanvändning. Den första, som omtalats här, hade fokus på sociala medier och skadligt innehåll på internet. Ämnen som behandlats i ytterligare delrapporter är bland annat nyhetsvanor, reklam i sociala medier och ungas erfarenheter av pornografi.

 

Läs mer och ladda ner undersökningarna hos Medietilsynet

 

Om undersökningarna: Medietilsynet har genomfört undersökningar om barns och ungas medieanvändning sedan 2006. Syftet med undersökningarna är att ge en bild av barns och ungas medievardag. Kunskapsunderlaget ligger till grund för råd och utbildningsmaterial till föräldrar och andra vuxna i hur man kan möta utmaningar relaterade till unga och medier och för att göra medieanvändningen så positiv som möjligt.

Undersökningen består av två delar, en som omfattar ca 3 400 barn och unga i åldern 9 till 18 år och en som skett parallellt där 2 000 föräldrar med barn i åldern 1 till 17 år svarat på frågor om barnens medieanvändning.

Datainsamling och bearbetning är gjord av Sentio Research Norge i nära samarbete med Medietilsynet. Kulturdepartementet, Barne-og familiedepartementet, Justis-og beredskapsdepartementet och Kunnskapsdepartementet finansierar undersökningarna.

---

CATHARINA BUCHT

 

NYHET