NYHET | 16 mar 2015

Nordiska länder toppar nytt digitalt EU-index

Europeiska kommissionen har skapat ett index för att följa medlemsländernas utveckling mot en digital ekonomi och digitalt samhälle. Danmark, Sverige och Finland hamnar på första, andra och fjärde plats.

Det nya indexet ska hjälpa till att utvärdera medlemsstaternas framsteg mot målen i den digitala agendan för Europa. Indexet ger en bild av varje land utifrån fem dimensioner:

  • Uppkoppling som visar hur spridd, snabb och prismässigt överkomlig tillgången till bredband är
  • Humankapital, även kallat internetkompetens, innefattar bland annat andel nätanvändare bland medborgarna, grundläggande digitala färdigheter och andel IKT-specialister
  • Användning av internet inkluderar en rad aktiviteter, till exempel nyhetsläsning och inköp
  • Integrering av digital teknik, till exempel e-fakturor och molnbaserade tjänster
  • Digitala offentliga tjänster, till exempel e-förvaltning och e-hälsovård.

Indexet kombinerar mer än 30 indikatorer och använder ett viktningssystem för att rangordna länderna efter deras digitala resultat.

Norden bäst i fyra av fem dimensioner
Danmark, Sverige, Finland och Nederländerna tillhör vad rapporten kallar det högpresterande klustret. Sammanställningen nedan visar de nordiska ländernas index-ranking totalt och för de fem dimensionerna. Danmark är bäst i EU på företagens integrering av digital teknik samt användning av digitala offentliga tjänster i samhället (e-förvaltning, e-hälsotjänster). Sverige kommer först när det gäller internetanvändning och Finland rankas etta för humankapital/ internetkompetens. För ’uppkoppling’ innehas förstaplatsen av Belgien.

DESI Index: De nordiska ländernas position på listan över 28 EU-länder


Källa: DESI Index (Europakommissionen).

Mer detaljerade resultat för de indikatorer som ingår i de olika områdena presenteras i landprofilerna för respektive land. Data finns också för Island och Norge, även om de inte ingår i DESI-sammanställningen.

Läs mer om DESI 
Landprofiler för EU28 plus Island och Norge

 

AV: EVA HARRIE