NYHET | 24 sep 2020

Norden kan få gemensam policy kring medie- och informationskunnighet

Äldre man läser på en IPad

Foto: Scandinav Bildbyrå

Spridningen av felaktig och missvisande information och så kallade falska nyheter ökar påtagligt vid större nyhetshändelser. Ett effektivt sätt att motverka negativa konsekvenser är ökad medvetenhet och källkritisk kompetens. Nu föreslås en samnordisk policy för att stärka arbetet med ökad medie- och informationskunnighet i regionen.

I takt med ett ökat informationsflöde ökar dessvärre också mängden felaktig och missvisande information och så kallade falska nyheter. Detta var något som diskuterades vid Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur i Norden vid septembermötet.

Ett tydligt exempel på en större nyhetshändelse är utbrottet av coronapandemin. Behovet av och sökandet efter information ökar, så även rykten och vilseledande information. Världshälsoorganisationen WHO har till och med talat om en informationsepidemi i samband med spridningen av det nya viruset.

Att då ha tillräckliga kunskaper för att kunna navigera i informationsflödet, att kunna värdera både källor och innehåll och därmed begränsa spridningen av desinformation är av yttersta vikt. 

Många redan existerande eller genomförda insatser har riktats mot att utbilda barn och unga men det finns ett ökat behov av insatser i alla åldrar. Framförallt behövs insatser gentemot äldre som är en av de mest utsatta grupperna på sociala nätverkstjänster.

Spridningen av desinformation och osanna nyheter utgör ett hot mot tilliten i samhället och mot grundläggande demokratiska värden.
– Det har aldrig varit viktigare än nu att kunna skilja mellan sanna och falska nyheter och vi bör stärka det nordiska erfarenhetsutbytet, menar utskottets förman Kjell-Arne Ottosson.

Utskottet föreslår mot bakgrund av denna diskussion bl a en kartläggning av spridningen av desinformation i Norden och att en nordisk arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en policy om utbildning i medie- och informationskunnighet som riktar sig brett, till alla åldersgrupper. En överordnad strategi för en gemensam nordisk insats bör också arbetas fram.

Isländska delegationens förslag om medie- och informationskunnighet: https://www.norden.org/da/node/44587

Källa: www.norden.org

---

CATHARINA BUCHT