NYHET | 18 nov 2016

Nedgång på den finska mediemarknaden 2015

Värdet av mediemarknaden i Finland fortsatte nedåt under 2015. Men några mediesektorer hamnade ändå på plus, framför allt biograferna som ökade sin omsättning med en fjärdedel. Det visar Finska statistikcentralens beräkningar av värdet på den finska mediemarknaden.  

Värdet på den finska mediemarknaden uppskattas till 3,7 miljarder Euro 2015, vilket är en minskning på 100 miljoner Euro eller cirka tre procent jämfört med 2014. Ändå ökade några branscher, främst biograferna (+26 %) men också internetreklam (+7 %), bokförsäljning (+4 %) och kommersiell radio (+4 %).

Tryckta, elektroniska och inspelade mediers andelar av den finska mediemarknaden 2000-2015 (procent)


Not: Tryckta medier/förlagsverksamhet omfattar dagspress, gratistidningar, tidskrifter och böcker. Elektroniska medier omfattar tv och radio plus internetreklam, medan inspelade medier refererar till fonogram, DVD/VHS och biografer.
Källa: Finska statistikcentralens tabelldatabas (se tabell 1.2)

Den totala marknadsandelen för de elektroniska medierna - tv, radio samt internetreklam - har fördubblats sedan år 2000, från 20 procent till närmare 40 procent. Speciellt tv-sektorn men också internetreklamen har ökat sina andelar.

Samtidigt har de tryckta medierna/ förlagsverksamheternas samlade andel minskat från drygt 70 procent till 57 procent sedan millennieskiftet. Inspelningsmarknaden minskade från åtta till sex procent under samma period.

 

Läs mer på Finska statistikcentralens webb
Översikten i PDF-format (på engelska) 
Finn mer statistik om finska medier i Statistikcentralens tabelldatabas

 

Om statistiken: Beräkningarna ovan gäller slutanvändarnivå. Det innebär till exempel att siffran för tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljning till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Data omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller överlappningar i viss mån.

 

AV: EVA HARRIE