Några resultat från Mediebarometern 2017

Nordicom-Sveriges Mediebarometer studerar medieanvändningen i Sverige, och visar varje år hur stor andel av Sveriges befolkning som tar del av ett antal enskilda medier en genomsnittlig dag. Här nedan presenteras några aktuella resultat.
Mediebarometern
 | 23 maj 2018

Digitala vanor växer när medievanorna förändras ​

Mediebarometern 2017 visar att användningen av medier på internet fortfarande ökar. Vi tillbringade till exempel mer tid på både sociala medier och traditionella mediers webbversioner år 2017 jämfört med år 2016. Den digitala utvecklingen delar på vissa områden upp befolkningen och vi ser idag framförallt tydliga generationsskillnader i medieanvändningen. Men trots framgången för den digitala tekniken är det viktigt att understryka att teknikskiften inte medför att användningen av traditionella medier är på väg bort. Traditionell radio och tv är alltjämt de mest använda medierna. 

Färre läser dagstidningar – trots digitala plattformar 

Räckvidden för tidningar på papper har minskat kraftigt under de senaste tio åren.  Utvecklingen är olikartad för morgon­ respektive kvällstidningar. Nedgången för morgontidningar på papper har inte kompenserats av uppgången online. 36 procent läser en morgontidning på papper en vanlig dag, medan 12 procent läser online. För kvällstidningar är räckvidden online betydligt högre än för pappret. Kvällstidningen läses huvudsakligen digitalt, 19 procent. Enbart 8 procent läser en kvällstidning på papper. Dagstidningen är emellertid fortfarande det textmedium som har störst daglig räckvidd, och den har fortsatt störst räckvidd på papper.

Böcker och tidskrifter läser man på papper

Andelen bokläsare är relativt stabil över tid och andelen  tidskriftsläsare minskar något.Andelen som läser böcker och tidskrifter en genomsnittlig vecka  är betydligt högre än andelen som läser dagligen . Såväl böcker som tidskrifter läses i huvudsak på papper. 54 procent av befolkningen läser bok en vanlig vecka,  35 procent läser någon vecko­ eller månadstidning en genomsnittlig vecka, medan 23 procent läser en special­/facktidskrift. 

Fallet för traditionell tv har stannat av - webb-tv ökar

De senaste tio åren har andelen som tittar på tv via vanlig tv­apparat minskat; 2007 såg 85 procent på traditionell tv en genomsnittlig dag, 2017 ser 64 procent av befolkningen på traditionell tv en genomsnittlig dag. Det är ungefär samma andel som noterades år 2015 och 2016. 33 procent av befolkningen tittar på webb­tv 2017, medan 1 procent såg på tv via internet för tio år sedan. I ungdomsgruppen 15 till 24 år är det vanligare att titta på webb-tv än på traditionell tv.

Färre lyssnar på radio – webb-/poddradio ökar

Traditionell radio, som fortfarande är det största ljudmediet, har tappat lyssnare under 2000­talet. 2017 lyssnar 62 procent av befolkningen på radio en genomsnittlig dag.  Samtidigt som den totala andelen radiolyssnare minskar ökar andelen som lyssnar på webb­/poddradio. Räckvidden är högst bland ungdomar mellan 15 och 24 år och bland dem mellan 25 och 44 år (18 respektive 19 procent).

Sociala medier fortsätter att öka

Användningen av de stora sociala medierna varierar beroende på faktorer som kön och ålder. Kvinnor är aktivare än män och ungdomar är aktivare än äldre. Bland användarna av sociala medier används Facebook i stor utsträckning oavsett ålder. Undantaget är barnen, bland dem är Snapchat störst. Bland pensionärer används i huvudsak Facebook. Bland ungdomarna används plattformarna Instagram och Facebook i ungefär lika stor utsträckning, omkring 80 procent. 

Det huvudsakliga skälet till att använda sociala medier är att följa vänner och familj, det gör 52 procent av befolkningen 9 till 79 år. 27 procent uppger att de tar del av nyheter via Facebook. I ungdomsgruppen 15 till 24 år är andelen 42 procent jämfört med att 24 procent tar del av nyheter i en morgontidning och 26 procent tar del av nyheter i Sveriges Television. 

Karin Hellingwerf

Områden :