NYHET | 6 apr 2020

Mediemoms i Norden – likheter och skillnader

Sedan juli 2019 har digitala medier reducerad moms i hela Norden. Men det finns skillnader mellan länderna – och alla momsfrågor är inte lösta. Nordicom har kartlagt läget för mediemomsen i de fem nordiska länderna.

Norge var först ut i Norden med att sänka momsen på digitala nyheter i mars 2016, följt av Island i juli 2018. EU-länderna Danmark, Finland och Sverige sänkte digitalmomsen i juli 2019.

Så långt är frågan om momsen på digitala medier löst, men fortfarande finns öppna frågor på momsområdet – både om digitalmomsens form och om vilka medier som överhuvudtaget ska få lägre moms.

Förhåller sig till EU-reglerna
Det statliga mediestödet syftar till att stötta och stärka demokrati och yttrandefrihet. Medan det direkta mediestödet går via statsbudgeten, regleras det indirekta stödet – som den här artikeln handlar om –  via momslagen (mervärdesskattelagen) i respektive land.

De nationella momsreglerna måste förhålla sig till EU, vars momsdirektiv länge satte stopp för en sänkning av digitalmomsen. Men i november 2018 – efter en översyn av direktivet – gav EU klartecken för likvärdig moms på tryckta och digitala publikationer (elektroniska publikationer).

Då hade den nordiska mediebranschen under lång tid protesterat mot att samma medieinnehåll fick olika moms beroende på om det skulle läsas digitalt eller på papper, och politikerna var redo för förändring.

Regeringarna i Danmark, Finland och Sverige lade raskt förslag om att nationella momslagar skulle omfatta reducerad moms (nollmoms i Danmark) även på digitala publikationer. Beslut togs under våren 2019, momslagarna reviderades och ändringarna trädde i kraft 1 juli 2019 i respektive land.

Norge och Island, som inte är med i EU, sänkte digitalmomsen på nyheter 2016 respektive 2018, efter godkännande från ESA (EFTA Surveillance Authority).

Bara nyheter har reducerad moms i hela Norden
De enda medier som har reducerad moms i alla nordiska länder är betalda nyhetsmedier, det vill säga tryckt dagspress inklusive digitala motsvarigheter (i Norge även tv-nyheter). I Finland, Island och Sverige gäller reducerade momssatser på 10, 11 respektive 6 procent, medan nyhetsmedierna i Norge är helt momsbefriade. I Danmark är dagspressen också momsbefriad, men betalar en lönsumsafgift på några procent på all tidningsförsäljning (se mer under Danmark nedan).

Danmark och Island kan sägas representera Nordens två ytterligheter. Medan Danmark har standardmoms för alla medier utom dagspress, har Island reducerad moms för i stort sett alla betalda medier. Norge skiljer ut sig genom att ha flest helt momsbefriade medier.

Fler likheter och skillnader
I Finland, Island, Norge och Sverige har utöver nyhetsmedierna även tidskrifter, böcker och biobiljetter (med undantag för Sverige) reducerad moms. Men momsnivåerna varierar och det finns nationella särdrag.

I Norge sträcker sig exempelvis nollmomsen på digitala nyheter längre än i övriga Norden och omfattar även nyhetskanaler på tv. Samtidigt är Island ensamt om att ha reducerad moms på streamingtjänster och dataspel.

På bio-området gör Island skillnad på isländsk film som är momsbefriad och utländsk film som har standardmoms. Sverige avskaffade den låga momsen på biobiljetter 2017 och har nu liksom Danmark standardmoms på alla biobiljetter.

Nedanför grafen följer mer information om mediemomsen land för land.

Graf: Medier med reducera momssats i de nordiska länderna 2020 (januari)

För källor och noter, ladda ner grafen från Nordicoms tabelldatabas (pdf).
Se även tre tabeller över mediemoms i Norden 2000-2020 (excel).

DANMARK

I Danmark finns inga reducerade momssatser utan bara standardmoms som är 25 procent. Alla medier förutom dagspressen har standardmoms. Dagspressen är momsbefriad, men betalar 3,54 procent av värdet på tidningsförsäljningen i en så kallad lønsumsafgift. Samma villkor gäller från 1 juli 2019 även digitala tidningar (elektronisk leveret avis). 

Samtidigt önskar sig även tidskrifts- och bokbranschen reducerad moms. I Danmark pågår en analys av det konkurrensmässiga samspelet mellan traditionella nyhetsmedier och tidskrifter (magasiner), som initierades i det mediepolitiska avtalet för 2019-2023. Efter ett regeringsskifte i juni 2019 omförhandlas nu medieavtalet, vilket väntas bli klart under 2020. Analysen ska presenteras under våren 2020 och tjäna som underlag i de kommande medieförhandlingarna.
 

FINLAND

I Finland har tidningar, tidskrifter, böcker och biobiljetter en reducerad moms på tio procent. Sedan 1 juli 2019 gäller samma momssats för digitala publikationer. 

Finland hade tidigare olika momssatser för abonnemang respektive lösnummerförsäljning av tidningar och tidskrifter: reducerad momssats för abonnemang som sträckte sig över minst en månad och full moms på lösnummer. Detta ändrades 1 juli 2019, då momsen för lösnummer också sänktes till tio procent. Fram till 2012 var abonnemang på tidningar och tidskrifter momsbefriade i Finland.
 

ISLAND

Island har en reducerad momssats (11 procent) på dagspress, tidskrifter, böcker och biobiljetter. Men till skillnad från övriga Norden gäller reducerad moms även privata elektroniska medier – ljudinspelningar, radio- och tv-verksamheter –  samt strömningstjänster och dataspel. 

Den reducerade momssatsen för digitala nyhetstjänster, tidskrifter, böcker samt strömningstjänster och dataspel infördes 1 juli 2018, ett år innan EU-ländernas momssänkning.

Ett annat isländskt särdrag är att isländska filmer är momsbefriade medan utländska filmer har full moms. Fram till 2002 gällde samma system för böcker.
 

NORGE

I Norge är dagspress och elektroniska nyhetstjänster, facktidskrifter och böcker momsbefriade medan biobiljetter har en reducerad momssats på 12 procent. För konsumenttidskrifter gäller däremot standardmoms, 25 procent.

Norge var först i Norden med att avskaffa momsen på digitala nyheter 1 mars 2016, efter godkännande från ESA som är EFTA:s övervakningsorgan. Sedan dess är elektroniska nyhetstjänster – digital dagspress samt andra nyhetstjänster online, på tv och radio – momsbefriade i linje med den tryckta dagspressen. Exempelvis är TV2 Nyhetskanalen momsbefriad.

Sedan 1 juli 2019 är även digitala böcker och digitala facktidskrifter momsbefriade. Något som väckt debatt är dock att endast digitala utgåvor av de tryckta facktidskrifterna och/eller statiska numrerade digitala utgåvor momsbefriade, inte webbtjänster med löpande uppdateringar.

I februari 2020 föreslog regeringen att utöka momsbefrielsen till fördjupad journalistik (dybdejournalistikk) så att även facktidskrifters digitala innehåll kan omfattas. Förslaget, som nu är på remiss (høring) föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

 

SVERIGE

I Sverige har tidningar, tidskrifter och böcker en reducerad moms på 6 procent. Från och med 1 juli 2019 gäller samma reducerade moms för de digitala motsvarigheterna. Biobiljetter hade tidigare 6 procent moms men belades med standardmoms år 2017.

 

TABELLER: MEDIEMOMS I NORDEN 2000–2020

Ladda ner från Nordicoms databas (pdf och excel):
Media sectors with reduced value added tax (VAT) rate in the Nordic countries 2020 (PDF-graph)
Value added tax (VAT) rates for media in the Nordic countries 2000–2020, by country and by media category (excel, 3 tables)

Data insamlad i samarbete med statistikcentralerna i Finland och Island samt medienorge, i Nordicoms statistiknätverk.

 


 

LÄNKAR TILL NATIONELLA DOKUMENT
Momslagar, momsnivåer, pressmeddelanden osv.

 

DANMARK

Skatteforvaltningen: Beregning af lønsumsafgift, Metode 3

Skatteministeriet: Lønsumsafgift – Afgiftssatser i lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

 

FINLAND

Skatteförvaltningen: Momssatser

Skatteförvaltningen: Om mervärdesbeskattning av böcker och tidningar, detaljerade skatteanvisningar

Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen (15 mars 2019)

 

ISLAND

Iceland Revenue and Customs / Skatturinn: Value Added Tax

Lög um virðisaukaskatt, 1988 nr. 50 (med ändringar) [Lag om mervärdesskatt]

 

NORGE

Skatteetaten: Merverdiavgiftshåndboken 2019

Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). LOV-2009-06-19-58 (sist endret: LOV-2019-12-20-98 fra 01.01.2020)

Regeringen 21.02.2020: Regjeringen har i dag sendt et forslag til merverdiavgiftsfritak for dybdejournalistikk på høring

Finansdepartementet 21.02.2020:
Høring - Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser
Höringsnotat: Endring av merverdiavgiftsfritak for aviser (PDF 547 KB)

 

SVERIGE

Skatteverket: Momssats på varor och tjänster

Mervärdesskattelag (1994:200), ändrad t.o.m. SFS 2019:886

Finansdepartementet och Kulturdepartementet 14.03.2019: Regeringen lämnar förslag om sänkt moms på e-publikationer till riksdagen

Riksdagens beslut 08.05.2019: Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer

 

---

EVA HARRIE