Mediekunnighet i Finland – nya nationella riktlinjer på plats

NYHET | 17 december 2019

I Finland har de nationella riktlinjerna för mediekunnighet – eller mediefostran – uppdaterats. Undervisnings- och kulturministeriet publicerade det nya policydokumentet Mediekunnighet i Finland den 16 december 2019 (tillgängligt på finska och engelska).

Omslag Medialukutaito Suomessa: kansalliset mediakasvatuslinjauksetDen nya nationella policyn ska uppdatera det tidigare dokumentet God mediekunnighet: riktlinjer för 2013-2016 som kom ut för sex år sedan. Uppdateringen är ett resultat av en mediepolitisk satsning på att stärka mediekunnigheten i Finland.

Enligt visionen ska alla individer få ökade möjligheter att utveckla sin mediekunnighet. Den nya policyn ska med andra ord göra mediefostran mer inkluderande än förr, det vill säga att främjandet av mediekunnighet ska omfatta hela befolkningen. Tidigare lades tyngdvikten på barn och unga.

De nya riktlinjerna styrs av tre övergripande mål: mediefostran i Finland ska vara omfattande, av hög kvalitet och systematisk.

  • För att verksamheten kring mediekunnighet ska vara omfattande ska mediefostran enligt policyn inkludera ett brett val av olika teman, vara riktad till olika grupper, vara baserad på nätverk och nätverksarbete, använda sig av digitaliseringens nya möjligheter, vara lokalt och regionalt förankrad samt grunda sig i de olika MIK-aktörernas styrkor. Kommunikationen kring MIK ska utvecklas och resultaten ska delas öppet.
  • För att öka kvaliteten på mediefostran ska verksamheten vara forskningsbaserad, aktuell, relevant och målinriktad. Den ska vara grundad i internationellt samarbete och tydligt återspegla tydliga mänskliga värderingar. Fortbildningen av olika yrkesgrupper och utvärderingen av verksamheterna ska utvecklas.
  • För att göra mediefostran mer systematisk ska kunskapsunderlaget och finansieringsmöjligheterna förstärkas. Även ledarskapet på området ska utvecklas  och tydligare modeller av verksamheten ska skapas.

Läs informationssida:  på finska  |   på engelska

Ladda ner pdf-rapport på finska: Medialukutaito Suomessa: kansalliset mediakasvatuslinjaukset  [Mediekunnighet i Finland: de nationella riktlinjerna för mediefostran]

Ladda ner pdf-rapport på engelska: Media Literacy in Finland: National media education policy

Läs mer: Kapitel 8.4 ”Finland: en lång tradition av mediefostran” i boken Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern (2018)

 

Om arbetsprocessen: Beredningen av de nya riktlinjerna utfördes av den nationella mediemyndigheten KAVI, Nationella audiovisuella institutet. För att skapa dialog med de olika MIK-aktörerna öppnades en webbenkät kring mediekunnighetens nuläge och framtid. Därutöver ordnades lokala workshopar runt omkring i landet. KAVI genomförde även en utredning om mediekunnighetens roll i olika förvaltningssektorer. Utkastet till policydokumentet låg öppet för kommentarer i oktober i webbtjänsten lausuntopalvelu.fi

Publikationen "Mediekompetens i Finland. Nationella riktlinjer för mediefostran" kommer att publiceras senare på svenska.

 


Begreppet "mediefostran": Ordet "fostran" är inte direkt tillämpbart i svenska sammanhang men används ofta i officiella svenskspråkiga dokument i Finland, i analogi med det finskspråkiga ordet "kasvatus" som är ett etablerat begrepp och uppfattas som neutralt eller innehåller mer positiva, icke-auktoritära konnotationer. Källa: Kapitel 8.4 ”Finland: en lång tradition av mediefostran” i boken Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern (sid 187) .


 

MAARIT JAAKKOLA

NYHET