Kvinnor och män i nyheterna

NYHET | 18 maj 2017

Kvinnor är underrepresenterade i nordisk nyhetsmedia, både som nyhetssubjekt och som informations- och åsiktskälla. Dessutom blir kvinnor och män representerade på könsstereotypa vis, detta visar rapporten ”Women and men in the news”, gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Media är en stark aktör i skapandet av sociala och kulturella normer och värderingar. De har dessutom makt att bygga upp och förstärka stereotyper som baseras på kön. Hur kvinnor respektive män representeras och porträtteras i media är alltså av yttersta vikt för att vi ska kunna utvecklas mot ett jämställt samhälle.

Under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016 initierades projektet ”Gender Equality and the Media”, för att undersöka hur män och kvinnor representeras och presenteras i nordisk media. Rapporten "Women and men in the news: Report on gender representation in Nordic news content and the Nordic media industry" är ett delprojekt, där män och kvinnors representation i nordisk nyhetsmedia studeras närmare. 

Män dominerar i hela Norden
Resultatet av rapporten visar tydligt att, trots de nordiska ländernas ansträngningar för att nå jämställdhet, är innehållet i de nordiska nyheterna långt ifrån jämställt.

Mäns dominans, både i nyheterna och i nyhetsredaktionerna, är stark – men det finns skillnader mellan de nordiska länderna. Rapporten visar att andelen kvinnor som hörs och syns i nyhetsmedia är högst i Sverige, enligt siffror från 2015 ligger siffran på 31 procent. I Finland och Norge är samma siffra 27 procent, i Danmark 25 procent och lägst är den på Island där endast 18 procent av de som hörs och syns i nyheterna är kvinnor. 

Könsstereotypa representationer
Resultatet av rapporten visar inte bara att män är överrepresenterade i nyheterna, utan också att kvinnor och män representeras på könstereotypa vis. Kvinnor identifieras till exempel oftare utifrån sin familjestatus och är föremål för nyheter om - eller rapporterar om -  ämnen som rör vetenskap och hälsa. Män däremot får representera en auktoritär röst och ges oftare rollen som expert.

Män är de som dominerar i alla nyhetskategorier, men speciellt de nyheter som handlar om ekonomi och politik. I en nordisk jämförelse är Finland det land med störst andel kvinnliga nyhetssubjekt i inslag eller artiklar som handlar om ekonomi, men trots detta är andelen bara runt 30 procent. Andelen kvinnliga experter i nyheterna är högst i Danmark, med 32 procent.

I Norge är det dock kvinnor som dominerar i nyheter som rör politik, och på Island är det politik och regering som är de nyhetskategorier där rapporteringen inkluderar flest kvinnor. Här skiljer sig Norge och Island från både globala och nordiska trender

 

Här finns hela rapporten att läsa

 

Om rapporten:
Rapporten är baserad på tre nationsöverskridande studier: ”the Global Media Monitoring project (GMMP)”, ”Women and Media Industries in Europe” och ”the IWMF Global Report on the Status of Women”. Den består av översikter på hur kvinnor och män är representerade i nyheter i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessutom undersöks i vilken grad kvinnor respektive män har beslutsfattande positioner i den nordiska mediebranschen och hur nyhetsredaktioner, journalistutbildningar och organisationer tacklar underrepresentationen av kvinnor i nyheterna. 

De exempel som förs fram i kapitel sex är bland annat hämtade från boken Making Change, Nordic exampes of working toward gender equality in the media, som gavs ut av Nordicom år 2014. Boken är ett resultat av projektet Nordic Gender and Media Forum, som samlade berörda parter inom mediebranschen i de nordiska länderna för att vidga och fördjupa samtalet om jämställdhetens villkor i medierna och det offentliga rummet. 

 

Se också:
Tidskriften Nordicom-Information nummer 2/2015 med tema kön & medier. 
Mediers känsla för kön: Feministiskt medieforskning (Nordicom, 2015)

 

---

MIA JONSSON LINDELL

NYHET