Hur ska norsk public service finansieras i framtiden?

NYHET | 11 januari 2017

Den norska regeringen föreslår en teknikneutral medieavgift för att finansiera NRK i framtiden. Man vill också ge ekonomiskt stöd till en aktör som ska sända kommersiell public service-tv.

I december 2016 presenterade den norska kulturministern Linda Hofstad Helleland två stortingsmeldinger om public service (allmennkringkasting). Förslagen syftar till att skapa en långsiktig finansering för NRK och att säkra fortsatt kommersiell public service-tv.

Eit moderne og framtidsretta NRK. Finansiering og inhaldsplikter

I denna Stortingsmelding föreslår regeringen att licensavgiften som finansierar NRK avskaffas. De snabba förändringarna i teknik och medievanor gör att avgiften, som är knuten till innehav av tv-apparat, inte är framtidssäker. En ny finansieringsmodell ska istället bygga på en öronmärkt och teknikneutral medieavgift.

Medieavgiften ska krävas in antingen som en hushållsavgift, en öronmärkt skatt efter finsk modell eller ett fast belopp per person. De här alternativen ska nu granskas och sedan värderas mot finansiering via statsbudgeten. Det slutliga förslaget ska prioritera låga kostnader för administration, mindre byråkrati, stabil finansiering och oberoende för NRK, och modellen får heller inte ge orimliga fördelningsmässiga effekter.

En ny finansieringsordning kan börja gälla tidigast 1 januari 2019.

Stortingsmeldingen föreslår också vissa ändringar i NRK-plakaten (NRKs sändningsvillkor), att de ekonomiska ramarna för NRK läggs fast vart fjärde år, och att NRK ska fortsätta som statligt ägt aktiebolag.

Läs mer: Meld. St. 15 (2016-2017): Eit moderne og framtidsretta NRK

Kommentar:  Regeringen tillsatte 2015 en expertgrupp för att analysera alternativa modeller för offentlig finansiering av NRK. I rapporten Finansiering @NRK – Alternative fremtidige modeller for offentligt finansiering av NRK, från juli 2016, förespråkar expertgruppen att en framtida NRK-finansiering bör vara öronmärkt och gälla både linjära och icke-linjära tjänster. Flertalet i gruppen föredrog ett bostadsbaserat bidrag (hushållsavgift) utanför statsbudgeten.

 

Kommersiell allmennkringkasting / public service

Här föreslår regeringen ekonomisk ersättning till en kommersiell public service-aktör, som ska sända dagliga nyheter med huvudkontor utanför Oslo.

Bakgrunden är att statens avtal med TV 2, som sänt kommersiell public service sedan starten 1992, upphörde vid årsskiftet. Då ett nytt avtal för januari 2017-december 2019 utlystes under förra året valde TV2 att inte söka. Kostnaderna för att uppfylla förpliktelserna i avtalet ansågs större än de fördelar som erbjöds i kompensation (must carry i kabelnäten). Det slutade med att inte någon aktör sökte på det nya avtalet.

Regeringen vill nu, genom ett temporärt avtal, säkra kommersiell public service på kort sikt. Stödet ska vara en kompensation för merkostnader under fem år och kan börja gälla tidigast 2018.

Läs mer: Meld. St. 14 (2016-2017): Kommersiell allmennkringkasting
Mediemangfoldsutvalgets delrapport: Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting (oktober 2016)

 

Hela mediestödet utvärderas – rapport i februari

Mediemangfoldsutvalget, som utreder hur mediepolitiken ska stärka mångfalden i mediesystemet (med fokus på nyhets- och aktualitetsmedier) ska lägga fram sin rapport senast 1 mars. Efter remissrundan (høringen) ska regeringen återkomma till Stortinget med en samlad genomgång av det mediepolitiska stödsystemet, inklusive offentlig finansiering av public service-medierna.

Läs mer om Mediemangfoldsutvalgets uppdrag

 

Artikeltips: Hvordan skal NRK finansieres? Og hva med TV 2? av Vilde Schanke Sundet, Postdoktor i film og fjernsyn ved Høgskolen i Lillehammer. Publicerad i Vox Publica 7.9.2016.

Fler utredningar om public service-finansiering i Norden: I december 2016 initierade den svenska regeringen en utredning om framtida finansering av public service-medierna i Sverige. I november presenterade public service-udvalget i Danmark fem scenarier för dansk public service i framtiden.

Från Nordicoms statistikdatabas (excel):
The public service funding systems in the Nordic countries - an overview, 2017 (Jan.)

 

AV: EVA HARRIE

 

 

NYHET