Förslag på nytt mediestöd i Sverige

NYHET | 27 mars 2018

Den svenska regeringen föreslår ett nytt teknikneutralt mediestöd i syfte att stärka den lokala journalistiken. Samtidigt ska nivåerna i det nuvarande presstödet öka. Ändringarna föreslås träda i kraft från och med år 2019.

Regeringen lämnade i mars propositionen "Journalistik i hela landet" till riksdagen. Här föreslås två nya former av mediestöd som ska kunna sökas av alla typer av nyhetsmedier oavsett distributionsform.

Det ena stödet ska stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har begränsad journalistisk bevakning. Det andra är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ersätter dagens utvecklingsstöd för tryckta tidningar.

Regeringen föreslår även att det nuvarande presstödet förlängs och att stödnivåerna höjs under en övergångsperiod. Driftsstödet för tidningar som kommer ut minst tre gånger i veckan ska öka med 10 procent, medan distributionsstödet, som utgör en mindre del av presstödet, höjs med 50 procent.

För att få del av de nya stödformerna måste medierna ha en ansvarig utgivare, följa god medieetisk sed och vara tillgängliga för alla. Ansökningar om stöd ska fortsätta att hanteras av presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv, men nämndens namn ändras till mediestödsnämnden.

Dagens stödordningar är godkända av Europeiska kommissionen till och med sista december år 2019 (presstödet) respektive sista december år 2020 (utvecklingsstödet). Även de nya stödformerna, höjningarna av stödnivåerna och förlängningen av giltighetstid för presstödet behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft.

Läs mer:
Regeringens proposition 2017/18:154: Journalistik i hela landet
Frågor och svar om förlängt presstöd och nytt mediestöd
Government subsidies to newspapers in the Nordic countries 2000-2016, översikt från Nordicoms tabelldatabas (excel)

 


Uppdatering juni 2018: Den 14 juni sade Riksdagen ja till regeringens förslag. De nya mediestöden och ändringarna som har med presstödet att göra måste godkännas av Europeiska kommissionen för att kunna börja gälla.

 

---

EVA HARRIE

 

NYHET