Förslag på ny finansiering för svensk public service

NYHET | 19 oktober 2017

Radio- och tv-avgiften, som finansierar SR, SVT och UR, ska avskaffas och ersättas med en öronmärkt skatt. Det föreslår en enig public service-kommitté i sitt delbetänkande.

I mitten av oktober presenterade den parlamentariska kommittén sitt förslag på en ny finansieringsmodell för public service. Uppdraget har varit att analysera olika finansieringsmodeller , i syfte att skapa ett långsiktigt, stabilt och solidariskt finansieringssystem.

Förslaget är en specialdestinerad skatt, avskild från stadsbudgeten och öronmärkt för public service. Det innebär att hushållens licensavgift som är kopplad till tv-innehav avskaffas och ersätts av en individuell public service-avgift.

Skatten föreslås införas 2019. Den ska betalas av alla över 18 år med en beskattningsbar inkomst (personer utan inkomst betalar ingen avgift). Själva avgiften ska uppgå till en procent av den beskattningsbara inkomsten med ett tak på drygt 1300 kronor per år, att jämföra med hushållens nuvarande avgift på 2340 kronor.

Andra förslag är att förlänga sändningstillstånden från sex till åtta år, med start från år 2026, och avskaffa riksdagens årliga avgiftsprövning. Dessa förslag syftar till att förstärka public service oberoende och kräver ändringar i lagstiftningen.

Förändringarna har stöd från samtliga åtta riksdagspartier.

I juni fick public service-kommittén ett tilläggsdirektiv med uppdraget att föreslå en mer ändamålsenlig reglering av public service-företagens verksamhet. Den delen av uppdraget ska presenteras i slutet av juni 2018.

Läs hela utredningen:
Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

Se public service-kommittén presentera sin rapport (film)

 

 

Kommentar om Norden: Även i Danmark och Norge, där public service-finansieringen baseras på en licensavgift knuten till apparatinnehav, diskuteras alternativa finansieringsmodeller. Under 2016 presenterades en dansk public service-utredning, som utgör underlag inför ett nytt mediepolitiskt avtal. I Norge finns ett förslag om att ersätta licensavgiften med en teknikneutral medieavgift, men frågan är fortfarande under utvärdering (se även Mediemangfolgsutvalgets rapport).

På Island och i Finland ersattes licensavgiften med en specialdestinerad skatt år 2009 respektive 2013. Läs mer i den svenska rapportens internationella utblick, sid. 76-95.

Ladda ner från Nordicoms tabelldatabas (excel):
Public service funding systems in the Nordic countries in 2017 (January)
Television licence fees or special taxes in 2002-2017 (Euro millions)

 

---

EVA HARRIE

NYHET