Finskt förslag om stöd till nyheter i kommersiell tv

NYHET | 7 mars 2017

En finsk arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet vill ge stöd till nyhetsverksamhet i kommersiell tv. Förslaget innebär ett treårigt stödprogram avsett för kommersiella kanaler med programtillstånd som allmännyttig kanal.

[Denna artikel har  uppdaterats 1 juni samt 22 september 2017, se tillägg längst ned.]

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport En pluralistisk nyhetsverksamhet kräver åtgärder till kommunikationsminister Anne Berner 1 mars 2017.

Uppdraget grundar sig i ett förslag i juni 2016 av den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderade Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och finansieringen av bolaget.

Stöd till utveckling eller produktion
Rapporten föreslår ett tillfälligt treårigt stöd som kan ges antingen till enskilda utvecklingsprojekt eller fastställas som en procentandel av kostnaderna för produktion av nyhets- och aktualitetsinnehåll.  

Syftet är att säkerställa linjära tv-nyheter i andra breda kanaler än Rundradion/Yle. Av de kommersiella kanalerna är det idag bara MTV3 som har längre dagliga nyhetsändningar på tv. Nelonen sänder, efter en sammanslagning med Helsingin Sanomats redaktion 2013, ett fem minuters nyhetsprogram på tv och därutöver nyheter på webben.

Endast för allmännyttiga kanaler
Enligt det nya förslaget måste de sökande ha tillstånd som allmännyttig kanal. En sådan koncession för ”televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset” kan sökas av alla kanaler som åtar sig fri distribution och vissa språk- och innehållskrav, bland annat dagliga nyhetsprogram. I gengäld är alla operatörer skyldiga att gratis distribuera kanalen.

När kommunikationsverket i januari i år beviljade programkoncessionerna för 2017-2027 hade ingen kommersiell aktör sökt koncession som allmännyttig kanal. Enligt kommunikationsministeriet är det dock fortfarande möjligt att ansöka om ett sådant tillstånd.

Förslaget kräver förhandlingar
Arbetsgruppen uppskattar kostnaderna för förslaget till åtta miljoner euro per år, men konstaterar att det för närvarande inte har reserverats budgetmedel för stöd av medier. Ett eventuellt stödprogram skulle först kräva ett politiskt beslut om stödet, till exempel i regeringens ramförhandlingar.

 

Läs mer:
Pluralistisk nyhetsverksamhet kräver åtgärder, arbetsgruppens slutrapport på finska med svensk och engelsk sammanfattning (PDF)
Kommunikationsministeriets pressmeddelande 01.03.2017 på svenska  finska  engelska

 

Uppdatering juni 2017: I sin tilläggsbudget för 2017 föreslår den finska regeringen ett stöd på en miljon euro till nyhets- och aktualitetsverksamhet för allmännyttiga tv-kanaler (public service). Kommunikationsministeriet bereder nu en statsrådsförordning i vilken man kommer att fastställa närmare kriterier, villkor och förutsättningar för beviljande av stödet. Läs mer i Kommunikationsministeriets pressmeddelande 31.05.2017.

Uppdatering september 2017: I  tilläggsbudgeten för 2017 beviljades 1 miljon euro för stöd till nyhets- och aktualitetsverksamhet vid tv-kanaler som betjänar allmänintresset (public service) - se ovan. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen ett anslag på 2 miljoner euro för samma ändamål. Anslaget är ett statsunderstöd till nyhets- och aktualitetsprogram som produceras av kanaler som betjänar allmänintresset. Syftet med anslaget är att säkerställa en pluralistisk nyhetsverksamhet och alternativa nyhetskällor i tv som når samtliga medborgare. Källa: Kommunikationsministeriets pressmeddelande 19.09.2017

 

----------------

Vad händer i övriga Norden? I december 2016 lade den norska regeringen fram ett förslag om kompensation för merkostnader till en kommersiell public service-aktör, som ska sända dagliga nyheter med huvudkontor utanför Oslo. Bakgrunden var att statens avtal med TV 2 löpte ut vid årsskiftet, och att varken TV 2 eller någon annan aktör sökte på utlysningen av ett nytt avtal för 2017-2019. Mediemangfoldsutvalgets utredning som lades fram 7 mars i år föreslår att regeringen begränsar stödet till linjär tv-verksamhet.

 

AV: EVA HARRIE

NYHET