Finsk medieekonomi 2017

NYHET | 29 november 2018

För andra året i rad visar mediemarknaden i Finland på tillväxt. Tv, radio och andra ljudmedier ökar, och allra mest ökar försäljningen av internetreklam. Samtidigt faller intäkterna för dagspress och tidskrifter.

Värdet på den finska mediemarknaden uppgick till omkring 3,8 miljarder Euro under 2017. Det är en ökning med 53 miljoner Euro eller 1,4 procent jämfört med året innan. Det framgår av finska Statistikcentralens årliga beräkningar.

Mediemarknaden 2016-2017, utvalda branscher (miljoner Euro)

Graf Den finska mediemarknaden 2016-2017
1) Till tv-branschen räknas Rundradions (Yle) verksamhet i sin helhet, tv-reklam samt tv-tjänsternas beställningsavgifter, dvs grundavgifter för kabel-tv samt betal-tv-avgifter (inklusive beställningsvideotjänster som Netflix).
2) Flerdagarstidningar ges ut 4-7 dagar/vecka, fådagarsdagartidningar 1-3 dagar/vecka.
Källa: Finska Statistikcentralen (klicka för att se statistik för alla branscher).

Televisionen, som är den största mediesektorn, stod för nästan en tredjedel av marknadens värde (1,1 miljarder Euro) under 2017. Jämfört med året innan ökade televisionens intäkter med drygt två procent, vilket beror på ökad försäljning av betal-tv-tjänster. Mängden tv-reklam och dess andel av tv-intäkterna fortsatte däremot att sjunka. 

2017 blev ett bra år även för radion och andra ljudmedier. Radioreklamen har ökat under flera år och bidrog under 2017 till att den kommersiella radions intäkter växte med drygt fyra procent jämfört med 2016. Marknaden för ljudupptagningar ökade enligt uppskattning med drygt åtta procent, framför allt till följd av den digitala försäljningen. Båda dessa sektorer är dock små och utgör vardera knappt två procent av mediemarknaden.

Försäljningen av internetreklam fortsatte uppåt och stod under 2017 för den enskilt största tillväxten, plus 14 procent. Samtidigt fortsatte försäljningen av dagstidningar och tidskrifter att minska, vilket den gjort under nästan ett decennium. Dagspressens intäkter föll med nästan tre procent (uppgiften gäller flerdagarstidningar) och tidskrifternas med drygt fyra procent jämfört med året innan.  

Trots den småskaliga ökningen som Statistikcentralen redovisar minskar mediemarknadens storlek i förhållande till bruttonationalprodukten. År 2017 var mediernas andel av bruttonationalprodukten 1,7 procent, medan den för tio år sedan var 2,1 procent.

Läs mer på Statistikcentralens webb
Tidserier för 1997-2017 finns I Statistikcentralens tabelldatabas

Lue lisää Tilastokeskuksen kotisivulta

Om statistiken: Beräkningarna ovan gäller slutanvändarnivå. Det innebär till exempel att siffran för tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljning till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Data omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklam och andra grupper innehåller överlappningar i viss mån.

 


MER OM MEDIEEKONOMI I ÖVRIGA NORDEN:
Aktuella rapporter om mediernas ekonomi i Island, Norge och Sverige
Aktuell statistik om dagspressens ekonomi i de nordiska länderna (filtrera: Norden - Dagspress - Ekonomi)


 

EVA HARRIE

NYHET