NYHET | 11 jan 2017

Finansiering av svensk public service ska utredas

En parlamentarisk kommitté ska utreda ett nytt system för finansiering av public service-medierna. Det beslutade den svenska regeringen i december. 

Målet med utredningen är att skapa ett långsiktigt, stabilt och solidariskt finansieringssystem för public service. Regeringen vill att programföretagen SR, SVT och UR ska få förutsättningar att utveckla ”en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet”.

Bakgrunden till uppdraget är den snabba tekniska utvecklingen och nya medievanor. Allt färre har tv, allt mer innehåll distribueras på många olika plattformar och framför allt ungdomar ser rörlig bild på andra skärmar än tv-apparaten.  Då dagens licensavgift är kopplad till tv-innehav  ses den inte som en hållbar modell för framtiden.  

Kommittén ska analysera olika alternativa finansieringsmodeller och lägga fram ett konkret förslag, där finansieringen fortfarande hålls utanför statsbudgeten. Kommittén ska bland annat ta ställning till om avgiften ska betalas av hushåll eller individer, om resurssvaga grupper ska betala ett lägre belopp eller inget alls och om avgiften ska vara knuten till viss mottagarutrustning och hur den i så fall ska definieras.

Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2017. 1)

I vår kommer ett tilläggsdirektiv som gäller hur public service ska utformas i framtiden. Den delen av kommitténs uppdrag kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Läs mer:
Pressmeddelande Kulturdepartementet 2016.12.20
Radio och tv i allmänhetens tjänst, Direktiv 2016:111
Pressmeddelande Kulturdepartementet 2017.02.09: "Ordförande och ledamöter i public service-kommittén utsedda"

1) Datum för när utredningen ska rapporteras har flyttats fram till 17 november 2017.

 

Fler utredningar om public service-finansiering i Norden: I december 2016 lade den norska regeringen fram ett förslag om ny finansieringsmodell för NRK. I november 2016 presenterade public service-udvalget i Danmark fem scenarier för dansk public service i framtiden som nu utgör underlag i arbetet med ett nytt mediepolitiskt avtal (efter det nuvarande avtalet som gäller 2015-2018).

Från Nordicoms statistikdatabas (excel):
The public service funding systems in the Nordic countries - an overview, 2017 (Jan.)

 

AV: EVA HARRIE