NYHET | 31 mar 2017

EU-länderna snart ikapp Norden online?

De unga i Norden är sedan länge dagliga webbanvändare, och även Nordens äldre är flitiga på internet. Men medan unga i Europa (EU-genomsnitt) använder webben  lika mycket som sina nordiska jämnåriga, är det stora skillnader bland de äldre i Norden och EU-genomsnittet. Det visar data från Eurostat.

I slutet av 2016 presenterade Eurostat resultaten från den årliga mätningen av internetanvändningen i EU, i vilken även kandidatländer och EES-länder deltar.

Den genomsnittliga internetanvändningen i EU:s 28 medlemsländer (EU28) är 82 procent 2016, jämfört med över 95 procent i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Då handlar det om andelen som har använt internet under de tre senaste månaderna

Om vi istället ser till daglig användning av internet är skillnaden mellan genomsnittet i EU och de nordiska länderna ännu tydligare. I EU28 använder sju av tio internet dagligen; i de nordiska länderna använder nära nio av tio internet dagligen.

Daglig användning av internet i befolkningen 16–74 år 2007–2016 (procent)


Källa: Eurostats databas.

De flesta ungdomar använder internet varje dag
I Norden har en stor andel av ungdomarna varit dagliga internetanvändare under de senaste tio åren. Under 2016 använder ungdomar i EU internet i nästan samma utsträckning som de nordiska och för dem har ökningen varit avsevärd, från 58 procent 2007 till 92 procent 2016 (jämför Finland: från 88 till 99 procent).

Daglig internetanvändning i befolkningen 16–24 år 2007–2016 (procent)


Källa: Eurostats databas.

Större skillnader bland de äldsta
I de nordiska länderna är daglig internetanvändning hög i alla åldersgrupper, även bland de äldsta. I Danmark, Norge och Sverige är två av tre 65-74-åringar dagliga internetanvändare. I Finland använder hälften av de äldsta (52%) internet dagligen.

Sett över en tioårsperiod ökar användningen av internet stadigt i den äldsta gruppen och kommer fortsätta att öka då fler internetanvändare åldras in i gruppen.

Men medan det knappt finns någon skillnad mellan ungdomarna i EU och de nordiska länderna är det i den äldsta gruppen som den stora skillnaden finns. Genomsnittet i EU28 är att drygt var tredje, 36 procent, i åldern 65–74 år, använder internet dagligen.

Daglig internetanvändning i befolkningen 65–74 år 2007 och 2016 (procent)

* Data för Island är från 2014. |  Källa: Eurostats databas.

Nordborna använder nätet via smarta mobilen
Ser vi till hur internetanvändarna väljer att koppla upp sig mot internet så är det betydligt vanligare i de nordiska länderna att koppla upp sig med hjälp av en mobiltelefon/smart mobil.

Det är också de äldre internetanvändarna, från 45 år och äldre, som bidrar till att genomsnittet är lägre i EU:s medlemsländer.

Bland ungdomarna 16–24 år inom EU och i Norden är det inga skillnader i hur många som kopplar upp sig med en mobiltelefon.

Användning av mobiltelefon för att koppla upp sig mot internet i befolkningen 16-74 år 2011–2016 (andel av de som använt internet de senaste 3 månaderna)

Källa: Eurostats databas.

 

Ladda ner tabellunderlaget från Nordicoms tabelldatabas (excel)

Internet daily use by sex and age in the Nordic countries 2005-2016
Internet activities in the Nordic countries 2011–2016: Online news, social networks, games, tv and video services
Internet activities by age 2016: Online news, social networks, games, tv and video services
Use of mobile/smart phone to access the internet in the Nordic countries 2016

Om statistiken: De nationella statistikcentralerna inom EU (samt kandidatländer och vissa EES-länder, t.ex. Norge) genomför varje år undersökningar om privatpersoners användning av datorer och internet. De ingår i ett europeiskt projekt och data rapporteras in till Eurostat. Statistiken kan därför i stora drag jämföras länderna emellan. Undersökningarna är urvalsundersökningar i befolkningen 16-74 år. Undersökningen genomförs under andra kvartalet varje år.

 

---

ULRIKA FACHT