Ett sekel av svenska medieutredningar

| 2 december 2015

I november publicerade den svenska medieutredningen sitt delbetänkande. Men att medier utreds är inget nytt. Nordicom har sammanställt en lista över offentliga utredningar på medieområdet som sträcker sig över nästan hundra år. Den visar att dagspress, public service och reklam är de områden som oftast varit föremål för utredningar.

Den första svenska statliga offentliga utredningen (SOU) med medieanknytning kom 1924 och berörde böcker och läroverk. Fem år senare kom den första utredningen om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Under 1930-talet började enskilda medier, såsom vi känner dem, utredas – film, dagspress och rundradio. Framför allt dagspress, radio och så småningom television utreds återkommande i samband med tryckfrihet, offentlighetslagstiftning, propagandafinansiering och censur.

Dagspress, public service och reklam i fokus
År 1965 fokuserar en utredning på dagspressens ekonomiska villkor för första gången. Därefter har utredningarna om dagstidningsmarknaden utretts regelbundet liksom formerna för stöd till dagstidningarna. Tillsammans med public service och reklam är dessa områden de som oftast återkommer genom årtiondena (ett tjugotal SOU:er vardera).

In på 2000-talet har utredningarna om dagspressen varit färre, men branschen och dess villkor har istället utretts i formen av Ds (Departementsskrivelser) (t.ex. Ds 2008:25 Nya villkor för presstödet och Ds 2009:68 Driftsstöd till dagspressen). Departementsskrivelser finns digitalt tillgängliga från år 2000, men serien är dock inte systematiskt samlad någonstans.

Informationsrika rapporter
Den pågående medieutredningen tillsattes i syfte att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. I sitt delbetänkande har befintlig kunskap om medierna, medielandskapet och utvecklingen sammanställts med hjälp av forskning inom området.

De statliga utredningarna är källor till stora mängder information och statistik om det ämne som utreds. Här nedan följer ett exempel där vi valt att lista länkar till statliga offentliga utredningar som direkt har berört dagstidningsmarknaden:

Statliga offentliga utredningar som direkt berör dagstidningsmarknaden

SOU 1965:22   Dagstidningarnas ekonomiska villkor
SOU 1968:48   Dagspressens situation
SOU 1975:78   Svensk press. Pressens funktioner i samhället
SOU 1975:79   Svensk press. Statlig presspolitik
SOU 1975:80   Postens roll i tidningsdistributionen
SOU 1980:28   Massmediekoncentration
SOU 1980:32   Stödet till dagspressen
SOU 1988:48   Reformerat presstöd
SOU 1994:94   Dagspressen i 1990-talets medielandskap
SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV
SOU 1995:37   Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress
SOU 1997:92   Medieföretag i Sverige - ägande och strukturförändringar
SOU 1999:30   Yttrandefriheten och konkurrensen. Förslag till mediekoncentrationslag m.m. [länk ännu inte upplagd]
SOU 2005:13  Lördagsdistribution av dagstidningar
SOU 2012:58  Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli
SOU 2013:66  Översyn av det statliga stödet till dagspressen
SOU 2015:94  Medieborgarna & medierna

 

Hela listan med länkar till medierelaterade SOU:er  finns här.

 

Om Nordicoms sammanställning. Listan omfattar de SOU:er som berör medier i någon form eller lagstiftning som har betydelse för området (t.ex. upphovsrätt, offentlighet, digitalisering etc). Sammanställningen baserar sig på två källor: Kungliga biblioteket och Regeringens hemsida. Vid Kungliga biblioteket pågår ett arbete att i databasen Regina digitalisera och lägga upp samtliga SOU:er som utkommit mellan 1922 och 1999. Hela processen till och med 1999 avses vara klar till slutet av 2015. Listan kommer att uppdateras med perioden 1997–1999 när KB:s digitalisering är klar.  SOU:er från och med år 2000 finns tillgängliga på Regeringens hemsida. Rapporterna är publicerade i pdf-format.
Fritextsökning kan göras i de digitaliserade SOU:erna, för perioden 1922-1999, via en tjänst hos Linköpings universitet .

 

AV: ULRIKA FACHT