NYHET | 25 okt 2018

En nordisk undersökning av barns och ungas kulturvanor?

Går det att genomföra en gemensam nordisk undersökning om barns och ungas kulturvanor? Det har Kulturanalys Norden undersökt i en ny rapport, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Rapporten från Kulturanalys Norden kartlägger kultur-vaneundersökningar i de nordiska länderna och analyserar om de kan ligga till bas för nordiska jäm-förelser. Rapporten utforskar också möjligheterna för
en gemensam nordisk undersökning.

Intresset för att mäta kulturvanor på nationell nivå är stort, konstaterar utredaren Mats Björnsson. I Danmark, Finland, Norge och Sverige görs återkommande undersökningar om kulturvanor, som även inkluderar barn och unga. Det gör att det finns långa dataserier som visar på utvecklingen över tid, men däremot går det inte att jämföra resultaten på en nordisk nivå. Olikheterna i undersökningarna är alltför stora.

Att genomföra en nordisk undersökning om barn och ungas kulturvanor skulle dock innebära stora utmaningar. Eftersom länderna redan lägger stora resurser på att återkommande mäta kulturvanor, blir det mindre attraktivt att göra samma sak på nordisk nivå. Tillskottet av kunskap kan dessutom uppfattas som för litet i relation till insatsen. Att i det läget få till stånd en politisk prioritering av en gemensam satsning i samtliga nordiska länder, bedömer Björnsson som svårt.

Kulturanalys Norden föreslår därför ett nordiskt forskningsseminarium med fokus på barns och ungas kulturvanor, som ett första steg till ökad nordisk kunskap. Seminariet bör ta sin utgångspunkt i gemensamma nordiska kulturpolitiska frågor och syfta till att ta fram förslag på ytterligare insatser och analyser.

Läs mer om rapporten och ladda ner den här

 


OM DE NATIONELLA UNDERSÖKNINGARNA I RAPPORTEN

I Danmark genomförs återkommande kulturvanestudier, med Kulturministeriet som initiativtagare och finansiär. Den senaste rapporten är Danskernes kulturvaner 2012, men resultat från en ny studie väntas i mitten av 2019.

I Finland har data hämtats från två studier från Statistikcentralen om tidsanvändning och, framför allt, om fritidsvanor. Den senaste fritidsundersökningen är från 2002, men en ny datainsamling har gjorts under hösten 2017 och början av 2018.

På Island genomförs inga kontinuerliga studier av kulturvanor, förutom undersökningar av några medievanor (tv, radio, tidningar). Den senaste breda studien, som dock enbart omfattar åldrarna 18 år och uppåt, gjordes 2009 av Islands universitet på initiativ av Utbildnings- och kulturministeriet.

I Norge genomför Statistisk sentralbyrå den årliga mediebarometern, som vart fjärde år utökas till en medie- och kulturbarometer (den senaste insamlingen var 2016).

I Sverige har data hämtats från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden, de årliga undersökningarna från SOM-institutet vid Göteborgs universitet samt Myndigheten för kulturanalys.

På Färöarna, Grönland och Åland har inga undersökningar som inkluderar barn och unga gjorts under senare år.

Källa: En gemensam nordisk undersökning av barns och ungas kulturvanor?, publicerad av Kulturanalys Norden, 2018.


 

EVA HARRIE