Digitaliseringen präglar våra medieliv

NYHET | 23 oktober 2019

Användningen av traditionella medier minskar och användningen av sociala medier planar ut.  Samtidigt ökar användningen av digitala streamingtjänster för rörlig bild och ljud. Det framkommer i rapporten Svenskarna och internet 2019, som Internetstiftelsen i Sverige presenterade den 15 oktober.

Internet har revolutionerat vårt samhälle och är numera grundläggande för olika typer av vardagskommunikation. En majoritet av befolkningen använder digitala samhällstjänster,  Mobilt BankID och sociala medier.  Användningen av traditionella medier på traditionella plattformar minskar samtidigt som allt fler tar del av mediernas digitala versioner.  Nedan lyfter vi fram några resultat om medieanvändning på digitala plattformar.

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder olika medier minst någon gång respektive dagligen 2019 (procent)

Anm 1: Internetanvändare är befolkningen som i enkäten uppger att de använder internet någon gång.
Anm 2: Andelen användare av sociala medier avser internetanvändare 12+ år.

Källa: Svenskarna och internet 2019  |   Ladda ner grafen som PDF

Det digitala läsandet
Totalt sett är den dagliga konsumtionen av dagstidningar på papper 31 procent och den dagliga läsningen av en digital dagstidning är 39 procent. Att läsa en dagstidning på nätet är vanligast i åldersgrupperna mellan 35 och 45 år, 50 procent. Bland pensionärerna är motsvarande siffra 41 procent.

Läsning av bloggar har aldrig varit en daglig vana bland majoriteten av internetanvändarna. Läsningen har legat stabil omkring 7 procent de senaste åren. Närmare hälften av internetanvändarna uppger emellertid att de tar del av bloggar någon gång. Att läsa blogg någon gång är vanligast i åldersgruppen 26 till 45 år, cirka 60 procent.  Bland de yngsta, 12 till 15 år, uppger 35 procent att de läser någon gång och bland pensionärerna är andelen 38 procent.

Pappersboken har en stark ställning, 88 procent av internetanvändarna uppger att de läser pappersböcker. Men de digitala böckerna är på frammarsch. Andelen som tar del av en bok digitalt (e-bok eller ljudbok) ökar stadigt. Det gäller särskilt andelen som uppger att de tar del av digitala böcker någon gång. Andelen har ökat från 20 procent 2016 till 42 procent 2019. Andelen som konsumerar digitala böcker är högst bland internetanvändare mellan 12 och 45 år, cirka 50 procent.

Plattformar för rörlig bild
57 procent av internetanvändarna tittar dagligen på traditionell tv. Även om andelen dagliga tittare har minskat är traditionell tv fortfarande den rörliga bild som flest tittar på dagligen.  Med ökande tittande på digital video bland tonåringar är en nedgång i traditionellt tv-tittande inte förvånande.

Det finns flera tjänster för att titta på film, video och tv på nätet. ”Svenskarna och internet” fokuserar särskilt på tv-kanalernas playtjänster, Netflix och Youtube. Youtube är störst. 32 procent tittar dagligen på Youtube, därefter kommer Netflix med 20 procent dagliga tittare. Tv-kanalernas playtjänster har 15 procent dagliga tittare.  

Generellt är populariteten hos streamingtjänsterna mycket högre bland yngre än bland äldre. En majoritet av barn i gruppen 12 till 14 år och ungdomar 16 till 25 år använder Youtube dagligen. Andelarna uppgår till 80 respektive 72 procent. Bland personer över 55 år är motsvarande andel under 10 procent. 

Om man ser till andelen som tittar någon gång är det tydligt att tittande på streamingtjänsterna inte är någon typiskt daglig aktivitet.  81 procent av internetanvändarna uppger att de tittar på play-tv-tjänster någon gång. Motsvarande siffra är 58 procent för Netflix. Det innebär att totalt sett tittar fler på playtjänster än på Netflix. 71 procent av pensionärerna uppger att de tittar på tv-kanalernas play-tv-tjänster någon gång.

Radio och musiktjänster på internet
Nya plattformar för lyssnande förändrar vår konsumtion av ljudmedier. Dagligt lyssnade på linjär radio via radioapparat minskar men är fortfarande det vanligaste sättet att ta del av radio.  Andelen internetanvändare som lyssnar på direktsänd radio via internet ökar sakta liksom poddradiolyssnandet. Ljudtjänsten Spotify, som innehåller såväl musik som poddar och radiostationer ökar  stadigt.

Generellt lyssnar äldre internetanvändare  mer på vanlig radio än yngre medan yngre lyssnar mer på poddradio än äldre. Bland ungdomar 16 till 24 år lyssnar 11 procent dagligen på radio i en vanlig radioapparat, 16 procent på poddradio och 6 procent på radiostation via internet. Motsvarande siffror bland pensionärer är 63 procent dagliga lyssnare på vanlig radio, 2 procent på poddradio, och 14 procent via internet.

Sociala medier
En majoritet av internetanvändarna använder sociala medier, 83 procent gör det någon gång och 65 procent gör det dagligen. Den successiva ökningen av dagligt användande, som konstaterats sedan 2010, har avstannat.

Användningen av sociala medie-tjänster som Facebook, Instagram och Snapchat har minskat i tillväxttakt. En blick bakåt i tidigare års mätningar visar att andelen som använder Facebook minskat betydligt bland personer under 25 år. Bland barnen, 12 till 15 år använder 4 procent Facebook dagligen och bland ungdomar 16 till 25 år är andelen dagliga användare 61 procent. För fem år sedan använde 69 procent av barnen Facebook dagligen och 50 procent av ungdomarna.

Digitaliseringen och medieanvändarna
Det digitala medielandskapet och sociala medier har gett oss nya medier och nya möjligheter att ta del av medier. Idag ser vi att digitaliseringen gör medierna och tjänsterna gränslösare och det blir svårare att avgöra vad som är ett text-, ljud- eller bildmedium eftersom de digitala plattformarna ger möjlighet att producera såväl text som rörlig bild och ljud i samma plattform.

Det nya medielandskapet med ett större utbud av olika typer av medier och medieinnehåll har bland annat bidragit till ökade skillnader mellan generationer. Streamingtjänster som Youtube och Spotify samt sociala medier utgör idag en förhållandevis stor andel av ungas medieanvändning. Tjänsterna används visserligen  i alla generationer. Men de yngre generationerna är mer benägna att ta sig an något nytt.  

 

Om undersökningen: Svenskarna och internet är en årlig individundersökning om internetanvändning som genomfördes första gången år 2000. Huvudman för studien är Internetstiftelsen. I årets undersökning är det 1 701 personer (57 %) som deltagit via webbenkät och 1 302 (43 %) per telefon.

Här kan du ta del av Svenskarna och internet 2019 och ladda ner en tabellbilaga

 

KARIN HELLINGWERF

NYHET