NYHET | 24 jun 2015

Det norska avisåret 2014

Tidningsbranschen har länge präglats av nedgående trender och 2014 blev inget undantag. Både upplagor och annonsintäkter fortsatte att falla och tidningarna lägger nu kraft på att skaffa nya digitala intäkter. Det skriver medieforskaren Sigurd Høst i sin årliga rapport om det norska tidningsåret.

Norge har störst antal tidningar i Norden.  I slutet av 2014 utkom 230 tidningar med minst en utgåva per vecka (229 år 2013), vilket är det högsta talet på flera decennier. Men att antalet tidningar är stabilt betyder inte detsamma för upplagan.

Upplagan faller - men svårt med jämförelser
Under 2014 har den norska tidningsbranschen gått över till ett nytt system för beräkning av upplagetal. Syftet är att visa hur många som har tillgång till de digitala tidningsutgåvorna och i stället för ett tal har man nu tre: papper totalt, digitalt totalt och totalt nettoupplag, vilket gör det svårare att jämföra bakåt i tiden. Sigurd Høsts beräkningar pekar dock på en nedgång runt 4,5 procent sedan 2013 för den traditionella upplagan.

Tidningarna söker nya intäkter
De senaste åren har tidningarna satsat stort på att skaffa nya digitala intäkter. De har infört betalningssystem för webben, publicerat mer brukarvänliga e-tidningar och skapat nya modeller för digitala prenumerationer. (Detta belyser Høst även mer ingående i specialrapporten ’Aviser og digital betaling’, se nedan). Ett annat sätt att öka intäkterna är att höja prenumerationspriset, vilket de flesta norska tidningar gjorde under 2014.

Läs mer i rapporterna
Avisåret 2014 ger en genomgång av de olika upplagetalen och av tidningarnas utbud på nätet inklusive det ökande antalet nyhetsvideor. Den rapporterar även om tidningarnas olika betalningsmodeller på nätet och om utvecklingen av presstödet som numera är plattformsneutralt i Norge. En tabellbilaga ger en bild av nuläget och gör jämförelser bakåt i tid till 1990.

Aviser og digital betaling kartlägger de modeller för digital betalning som de norska tidningarna valt och visar hur många och vilka som använde de olika lösningarna. Rapporten går också igenom de norska tidningskoncernernas strategier och roll i utvecklingen.

 

Ladda ner nätrapporterna direkt:
Avisåret 2014 (nr 67 i rapportserien)
Aviser og digital betaling (nr 64 i rapportserien)

 

Om rapporten: ”Avisåret 2014” är den 20e rapporten i ordningen. Rapportens författare Sigurd Høst är verksam som professor II vid Avdeling for Mediefag vid Høgskulen i Volda. Årets rapport är finansierad av Rådet for anvendt medieforskning i samarbete med MBL.

Rapporten bidrar med norska tal till Nordicoms jämförande nordiska mediestatistik.

 

AV: EVA HARRIE