NYHET | 27 okt 2016

Aviser sparar sig till vinst i Norge och Sverige

Tidningsbranschen är under press i Norge och Sverige. Intäkterna från reklamförsäljning fortsätter att rasa, och att dagspressen ändå hamnar på plus beror på kraftiga besparingar. Samtidigt går tv- och radiobranschen relativt bra. Det visar två rapporter om medieekonomi från den norska respektive svenska mediemyndigheten.

Medietilsynet i Norge och Myndigheten för press, radio och tv i Sverige publicerade i oktober varsin analys av ekonomin på de nationella mediemarknaderna 2015. Rapporterna analyserar utvecklingen för dagspress, tv och radio och tittar på omsättning och lönsamhet för både branscher och enskilda företag.

Skär ned på kostnaderna
Dagspressen är den sektor som drabbats hårdast av den digitala konkurrensen på mediemarknaden, och under 2015 föll tidningarnas omsättning i både Norge och Sverige (6 respektive 3 procent)*.  Att majoriteten av tidningsverksamheterna ändå gick med vinst förklaras av stora kostnadsnedskärningar.

Även om både upplage- och reklamintäkterna minskar, är det reklamen som står för det största fallet. Och det är papperstidningarnas annonsintäkter som rasar. Under 2015 minskade de norska pappersavisernas annonsintäkter med 740 miljoner norska kronor och de svenska med 647 miljoner svenska kronor.

Digital tillväxt ersätter inte raset för print
Dagspressens digitala annonsering växer, men kompenserar fortfarande inte för nedgången i papperstidningarna. I Norge ökade intäkter från digital annonsförsäljning med bara en dryg procent från 2014 (21 miljoner norska kronor). I Sverige gick det något bättre med en ökning på 11 procent (176 miljoner svenska kronor).

Samtidigt är det stora skillnader mellan olika typer av tidningar, och för kvällstidningarna - de två lösnummerförsålda tidningarna i respektive land - är den digitala ekonomin särskilt viktig. I både Norge och Sverige fick kvällspressen sammantaget runt 70 procent av sina annonsintäkter via nätet. Ett svenskt jämförelseexempel är Mittmedia, en lokaltidningskoncern som satsat mycket på digital försäljning, som under 2015 hade en digital annonsandel på 16 procent.

Läsarnas betalning för innehållet blir allt viktigare, trots att själva intäkterna krymper. I Norge, där tidningarnas upplageintäkter sjönk med nästan två procent och reklamintäkterna med knappt 11 procent 2015, blev upplageintäkterna för första gången större än reklamen (49,4 procent respektive 46,5 procent).

Radio- och tv på plus
Den kommersiella radion stärkte sin lönsamhet under 2015 i båda länderna och reklamförsäljningen ökade. För tv-branschen ökade reklamen något i Norge, men minskade i Sverige. Den kommersiella tv-branschen – ett fåtal dominerande aktörer i varje land – går med vinst, men här finns utmaningar i form av hårdnande konkurrens från globala streamingtjänster och eskalerande priser för sändningsrättigheter för till exempel sport.

*Dagspressens omsättning 2015 i Norge: 12 731 miljoner norska kronor; i Sverige: 16 861 miljoner svenska kronor.

 

Om rapporterna

Økonomi i norske medievirksomheter 2011-2015 är Medietilsynets årliga rapport om mediebranschens ekonomiska utveckling, med fokus på nyhets- och aktualitetsmedier. Datagrundlaget baserar sig främst på egen datainsamling samt mediernas officiella årsrapporter och räkenskapstal, men presenterar också vissa estimat.

 

Medieekonomi 2016 är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson på Nordicom och ingår i rapportserien Medieutveckling som ges ut av Myndigheten för press, radio och tv. Rapporten bygger vidare på tidsserier från den avslutade serien Dagspressens ekonomi , och kompletterar med en analys av de största svenska radio- och tv-företagens ekonomi. Datagrundlaget baserar sig främst på svenska mediers bokslut. Rapporten ska utkomma årligen.

 

AV: EVA HARRIE