Person som scrollar på mobilen, Miriam Kroman Brems inklippt i hörnet.
Foto: Skandinav Bildbyrå, Pure

Användare av alternativa medier ratar inte etablerade nyhetsmedier

Pressmeddelande
 | 3 april 2024
Den del av den danska befolkningen som använder alternativa medier vänder inte traditionella medier ryggen. Tvärtom söker de nyheter från danska dagstidningar i högre utsträckning än resten av befolkningen, enligt en ny studie från Aarhus universitet, som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet.

− Undersökningen ger inte stöd åt tanken att användarna av alternativa medier isolerar sig i så kallade filterbubblor, där de inte exponeras för innehåll från etablerade nyhetsmedier, säger Miriam Kroman Brems, författare till studien och doktorand vid avdelningen för medievetenskap och journalistik vid Aarhus universitet.

Hon påpekar att detta är i linje med resultat från tidigare studier av användare av alternativa medier genomförda i både Tyskland och Sverige.

Mer vänster- och högerorienterade – men inte extrema

Studien är baserad på ett representativt urval av den vuxna befolkningen i Danmark och undersöker användningen av både vänster- och högerorienterade alternativa medier och dess användare. 

− Resultaten tyder på att användarna av både vänster- och högerorienterade alternativa medier också ideologiskt lutar mer åt vänster eller höger än resten av befolkningen. Dock indikerar studien inte att användarna i genomsnitt intar extrema ideologiska ståndpunkter, säger Miriam Kroman Brems.

Tilltalar över alla utbildningsnivåer

Undersökningen visar att användningen av alternativa medier är mer utbredd bland män, bland den äldre delen av befolkningen och i mindre privilegierade delar av landet som geografiskt är långt från maktens centrum. 

− Något som kanske kommer som en överraskning för många är att undersökningen inte visar något tydligt samband mellan användning av alternativa medier och utbildningsnivå. Med andra ord verkar alternativa medier tilltala människor över alla utbildningsnivåer, säger Miriam Kroman Brems. 

Undersökningen visar också att användarna av alternativa medier har ett starkt intresse för politik. 

− Det är intressant, eftersom det är en egenskap vi normalt förknippar med den ideala samhällsmedborgaren.

Ser ingen anledning till alltför stor oro 

Miriam Kroman Brems påpekar att den ökade närvaron av politiskt färgade alternativa medier i Norden har väckt oro för potentiellt negativa konsekvenser för demokratin. Å ena sidan lockar alternativa medier en stor del av den danska befolkningen, vilket potentiellt kan ha påverkan på demokratin. Å andra sidan visar studien att användare av alternativa nyhetskällor inte alltid passar in i den stereotypa bilden av extremister som isolerar sig i sina egna filterbubblor

− Jag skulle säga att det i den danska kontexten inte finns någon anledning till alltför stor oro. Resultatet ska förstås mot bakgrund av det danska mediesystemets speciella karaktär, där det generellt sett finns högt förtroende för nyhetsmedier, en stark public service-tradition och där den offentliga debatten ger plats åt vad som kan uppfattas som extrema åsikter.

− Därmed kan vi också förvänta oss att bilden kanske kommer att se annorlunda ut i andra länder där till exempel det allmänna medierna förtroendet är lägre, där det inte finns en liknande stark public service-tradition och där det som uppfattas som extrema åsikter exkluderas från den offentliga debatten, säger Miriam Kroman Brems.

Läs mer: Studien ”Who are the users of Danish alternative media? A survey study on the prevalence of alternative news use in Denmark and profiles of the users” av Miriam Kroman Brems är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som ges ut av Nordicom vid Göteborgs universitet. 

Fakta om alternativa medier 

Alternativa medier innefattar främst online nyhetssidor som utmärker sig genom att positionera sig som en motvikt till etablerade nyhetsmedier. Alternativa medier är ofta kritiska mot etablerade nyhetsmediers bevakning och publicerar politiskt färgat nyhetsinnehåll. I Danmark kan bland annat Den Korte Avis, NewSpeek, Netavisen Pio och Solidaritet nämnas som exempel.

 

Pressmeddelandet på danska 

Brugere af alternative medier ignorerer ikke etablerede nyhedsmedier


Den del af den danske befolkning, der bruger alternative medier, vender ikke ryggen til etablerede nyhedsmedier. Tværtimod opsøger de nyheder fra danske dagblade i højere grad end resten af befolkningen. Det viser et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitet, der er offentliggjort af Nordicom ved Gøteborgs Universitet.

”Dermed finder undersøgelsen altså ikke støtte til forestillingen om, at brugere af alternative medier isolerer sig i såkaldte ekkokamre, hvor de ikke eksponeres for indhold fra etablerede nyhedsmedier,” siger Miriam Kroman Brems, forfatter til studiet og ph.d.-studerende ved Afdeling for Medievidenskab og Journalistik ved Aarhus Universitet.

Hun påpeger, at det er i overensstemmelse med resultater fra tidligere undersøgelser af brugere af alternative medier udført i Tyskland og Sverige.

Mere venstre- og højreorienterede – men ikke ekstreme

Studiet er baseret på et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i Danmark og undersøger brugen af både venstre- og højreorienterede alternative medier og deres brugere.


"Resultaterne peger på, at brugerne af både venstre- og højreorienterede alternative medier også ideologisk hælder mere til venstre eller højre end resten af befolkningen. Dog indikerer studiet ikke, at brugerne i gennemsnit indtager ekstreme ideologiske standpunkter," siger Miriam Kroman Brems.

Appellerer på tværs af uddannelsesniveau

Undersøgelsen viser, at brugen af alternative medier er mere udbredt blandt mænd, blandt den ældste del af befolkningen, og i yderområderne, som geografisk er langt fra magtens centrum.

”Noget, der måske vil overraske mange, er, at undersøgelsen ikke viser nogen klar sammenhæng mellem brug af alternative medier og uddannelsesniveau. Med andre ord synes alternative medier at appellere til folk på alle uddannelsesniveauer,” siger Miriam Kroman Brems. 

Undersøgelsen viser også, at brugerne af alternative medier har en stærk interesse for politik.

”Det er interessant, fordi det er et karaktertræk, vi normalt forbinder med den ideelle samfundsborger”.

Grund til at dæmpe bekymringerne

Miriam Kroman Brems påpeger, at den øgede tilstedeværelse af politisk farvede alternative medier i Norden har vakt bekymring for potentielt negative konsekvenser for demokratiet. På den ene side ser alternative medier ud til at tiltrække en betragtelig del af befolkningen og har dermed potentiale til at påvirke demokratiet. På den anden side viser studiet, at brugere af alternative nyhedskilder ikke altid passer ind i det stereotype billede af ekstremister, der isolerer sig i deres egne filterbobler.

"Jeg vil sige, at der i den danske kontekst ikke er grund til alt for stor bekymring. Det skal forstås i lyset af det danske mediesystems særlige karakter, hvor der generelt er høj tillid til nyhedsmedier, en stærk public service tradition, og hvor den offentlige debat giver plads til, hvad der kunne opfattes som ekstreme synspunkter”. 

”Dermed kan vi også forvente, at billedet muligvis vil se anderledes ud i andre lande, hvor eksempelvis den generelle medietillid er lavere, der ikke er en tilsvarende stærk public service tradition, og det, der opfattes som ekstreme synspunkter, ekskluderes fra den offentlige debat,” siger Miriam Kroman Brems.

Læs mere: Studiet ”Who are the users of Danish alternative media? A survey study on the prevalence of alternative news use in Denmark and profiles of the users” af Miriam Kroman Brems er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nordicom Review, udgivet af Nordicom ved Gøteborgs Universitet. 

Kontakt: Miriam Kroman Brems, Ph.d.-studerende ved Afdeling for Medievidenskab og Journalistik, Aarhus Universitet, telefon: +45 2151 8384, e-mail: miriam.brems@cc.au.dk

Fakta om alternative medier

Alternative medier dækker over primært online nyhedssider, som er kendetegnet ved, at de positionerer sig som korrektiv til etablerede nyhedsmedier. Alternative medier er ofte kritiske over for etablerede nyhedsmediers dækning og publicerer politisk farvet nyhedsindhold. I Danmark kan bl.a. Den Korte Avis, NewSpeek, Netavisen Pio og Solidaritet nævnes som eksempler.
 

Områden :