Aktuella medieutredningar i Norden

NYHET | 3 december 2015

I de nordiska länderna pågår idag ett antal medierelaterade utredningar. I fokus är mediemarknaden och villkoren för dess aktörer, public service-mediernas roll och finansering samt hur mediepolitiken ska utformas för att stödja mediemångfald, yttrandefrihet och demokrati.

[Denna artikel har blivit uppdaterad i april 2016, se noteringar i liten text.]

Danmark
Kulturministeren nedsatte i slutet av 2014 et sagkyndigt udvalg, der skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år.

Public service-udvalget
Udvalget skal i den forbindelse opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden. Udvalget skal afgive delrapporter, men ikke komme med indstillinger.

Derudover skal udvalget afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen mv. med henblik på afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder. Public service-udvalgets første temamøde, "Rationalet for public service i det 21. århundrede", afholdes d. 10. september 2015. Udvalgets arbejde strækker sig over to år og skal være afsluttet den 1. januar 2017.
Læs mere

Finland
Kommunikationsministeriet har under hösten initierat två utredningar för att utforska förutsättningarna för mediernas verksamhet i Finland samt utvärdera Rundradions/Yles ställning.

Kartläggning av mediemarknaden
I augusti tillsattes en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituation på den finska mediemarknaden. Aktuella frågor är hur medieregleringen inverkar samt hur public service-verksamhet, konkurrens från utländska medier samt olika skattebehandling av digitala och traditionella medier påverkar mediemarknaden. Arbetsgruppen, som består av företrädare för företags- och mediebranschen, ska slutföra uppdraget under 2015.
Kommunikationsministeriet pressmeddelande 03.08.2015

Arbetsgruppen publicerade sin rapport 7 december 2015.
Kommunikationsministeriet pressmeddelande 07.12.2015
Läs även Nordicoms artikel från januari 2016.
 

Rundradions/Yles framtid
En parlamentarisk arbetsgrupp ska utvärdera omfattningen av Yles allmännyttiga verksamhet och finansiering samt bolagets ställning och betydelse på mediemarknaden. Även Yles betydelse med tanke på demokrati, yttrandefrihet och diversifierad kommunikation ska granskas. Arbetsgruppen tillsattes i början av november och ska avsluta arbetet 31 maj 2016.
Kommunikationsministeriet pressmeddelande 02.11.2015

Norge
I samband med att stortingsmelding om public service och mediemångfald presenterades i juni 2015, initierade den norska regeringen två utredningar om mediemångfald respektive NRKs finansiering.

Mediemangfoldsutvalg
Mediemangfoldsutvalget skal undersøke  hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold og en bred offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.
Regjeringen pressemelding 18.09.2015

Alternativer for offentlig finansiering av NRK
En ekspertgruppe skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Gruppen skal vurdere hvordan den pågående medieutviklingen vil påvirke effektiviteten til dagens ordning med kringkastingsavgift. I mandatet ligger også att vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK og i hvilken grad de ulike modellene ivaretar NRKs behov for redaksjonell uavhengighet, legitimitet i befolkningen, og finansiell stabilitet over tid. Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.
Regjeringen pressemelding 02.10.2015

Sverige
Kulturdepartementet tillsatte i mars i år en medieutredning om nya mediepolitiska insatser. Myndigheten för radio och tv slutförde i september en utredning om public service och mediemarknaden.

En mediepolitik för framtiden
En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Utredningens förslag ska syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning.

I början av november presenterades ett delbetänkande, en analys av det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv (SOU 2015:94). Slutrapporteringen med förslag till nya mediepolitiska verktyg ska redovisas senast 30 april 2016 (1). I november meddelades det att utredningen också ska göra ett PM om public service-medierna som underlag till en eventuell framtida översyn av de offentliga medierna (2). Om medieutredningen

(1) Februari 2016: Enligt ett regeringsbeslut har medieutredningen fått förlängd utredningstid till 31 oktober 2016.
(2) Mars 2016: Utredningen presenterade en promemoria om public service-medier.
(3) April 2016: Medieutredningen publicerade forskningsantologin "Människorna, medierna & marknaden"

Public service påverkan på mediemarknaden & förhandsprövning av nya tjänster
Myndigheten för radio och tv presenterade i september en rapport (pdf) som menar att public service har en viss påverkan på mediemarknaden, men inte agerar på ett sätt som uppenbart stör den kommersiella marknaden. Myndigheten har också gjort en översyn av systemet med förhandsprövning av nya public service-tjänster och föreslår att andra intressenter än public service-bolagen ska kunna begära en förhandsprövning. Läs mer

Public service-kommission: Efter myndighetens rapport har privata branschaktörer startat en kommission i syfte att analysera public service och presentera förslag på hur verksamheten bör fungera i framtiden.

April 2016: Public service-kommissionens rapport "Framtidens public service" presenterades. (Kommissionen finansieras av Bonnier, MTG Sverige, Schibsted Sverige, Mittmedia, Bauer Media Group och Tidningsutgivarna.)

 

AV: EVA HARRIE

NYHET