Den Finska televisionens milstolpar

Program och programproduktion under fem årtionden

Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden är den första samlade beskrivningen av den finländska televisionens programhistoria från 1950-talet till dagens digitala television. De program som har sänts i de finlänska televisionskanalerna under denna period har analyserats av en rad kommunikationsforskare. Tyngdpunkten är på finska televisionsprogram, på finska eller svenska, som sänts i såväl public service som kommersiella kanaler. Utmärkande för boken är kommunikationsforskarnas strävan efter ett helhetsperspektiv samtidigt som alla typer av program ingår: nyheter, fakta och dokumentärer, sport, barnprogram, drama och underhållning.

Det är författarnas förhoppning att läsaren genom bokens olika artiklar får en bild av hur televisionen i Finland har utvecklats under sina första 50 år. Boken är rikt illustrerad. Utgivningen av boken sker genom samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Nordicom, Göteborgs universitet.

Content

Förord

I. Den finländska televisionens födelse och strukturer

Från andra världskriget till digitaltiden. Med olympiska spelen som utgångspunkt, åren 1939-1953

Juhani Wiio

Det finländska televisionssystemet. Förbundet mellan den allmännyttiga och den kommersiella televisionen

Raimo Salokangas

Från en period av knapphet till en mångfald av kanaler. Televisionens programutbud och mångfalden 1960–2004

Minna Aslama
Heikki Hellman
Pauliina Lehtinen
Tuomo Sauri

Televisionens produktionsekonomi, produktionsstrukturer och det förändrade programutbudet

Martti Soramäki

Televisionen som producent av språklig och kulturell mångfald

Marina Österlund-Karinkanta
Tom Moring

II. En inledning till tv-utbudets former och värderingar

Den finländska televisionens programtyper. Vårdande av renhet och djärva blandningar

Taisto Hujanen

Den finländska televisionens värderingar. Den allmännyttiga televisionen mot reklamtelevisionen

Iiris Ruoho

III. Den finländska televisionen som informationsförmedlare och debattör

Nyhetsverksamhetens uppkomst. De ivriga amatörernas tid

Juho-Pekka Rantala

Här kommer de, Tians Nyheter

Jaakko Lyytinen

Överföring med rutans hjälp

Anne Koski

Dokumentären hittar televisionen

Silja Lanas Cavada

IV. Den finländska televisionen som underhållare och förmedlare av drama

Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet

Anu Koivunen

Seriedrama i tvåan. På jakt efter verkligheten i 40 år

Iiris Ruoho

Endast saklig underhållning, tack! Underhållningen som en del av televisionens public service

Teemu Palokangas

Räddades Finlands tv-underhållning av den kommersiella televisionen?

Veijo Hietala

Tv-sportens halvsekel

Sari Sirkkiä-Jarva

Efterskrift

Källor

Författarna

Editor: 
Publisher: 
Nordicom
Published: 
2014-05
Pages: 
249
ISBN: 
978-91-86523-85-5
Language: 
Swedish
Type: 
Printed
Series: 
Research Antologies
280,00 kr