Om statistiken

Den nordiska statistiken belyser medieutvecklingen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och insamlas via ett nordiskt nätverk och presenteras på engelska. Den svenska statistiken utarbetas av Nordicom-Sverige och är på svenska (enstaka översikter på engelska).

Aktualitet, kvalitet och relevans

Tanken bakom Nordicoms dokumentation av medieutvecklingen är att statistik om olika medier ska gå att hitta på ett ställe, samtidigt som informationen ska ha genomgått kvalitetsgranskning och relevansbedömning. Informationen ska ge en så aktuell bild av medielandskapet som möjligt och även redovisa relevanta tidserier. Eventuella förändringar av insamlingsteknik eller metod för serien förtydligas i anmärkningar och noter.

Om aspekter

De olika medierna belyses ur ett antal aspekter:

  • Struktur – hur mediet är organiserat (kanaler, titlar, upplagor), hur och av vem det distribueras.

  • Företag/ägande/ekonomi – aktörer på olika marknader, branschens ekonomi, företagens ekonomi.

  • Innehåll – mediernas innehåll, genrer, typ av utgivning.

  • Tillgång – hur stor del av befolkningen som har tillgång till mediet, hur det når ut.

  • Användning – hur många som använder ett visst medium, vilka användarna är, olika användningsmönster.

Om källor och insamling

Insamling av data sker från en rad olika källor. Nordicom gör ofta egna bearbetningar och informationen sätts i relation till andra, liknande uppgifter. Uppgifterna till tabellerna samlas in från:

  • Offentlig statistik – från verk och myndigheter.

  • Branschstatistik – från enskilda företag och branschorgan.

  • Forskningsrapporter – till exempel från universitet, fristående institut eller statliga utredningar.

  • Egna insamlingar – bearbetning av basdata, till exempel upplageredovisningar, arkivbaser, årsrapporter och redovisningar.

  • Löpande omvärldsbevakning om vad som sker på medieområdet.

Mer information om nationella, nordiska och internationella statistikkällor finns under Mediefakta länkar.

Sidor

Dela