Medie- och informationskunnighet i Norden

En nyckel till demokrati och yttrandefrihet

Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga.

Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm med detta som utgångs punkt. Företrädare för berörda myndigheter, departement, intresseorganisationer och forskarsamhället i de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna och Åland deltog i mötet. I fokus stod utbyte av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisades. Avslutningsvis enades mötets deltagare om ett antal konklusioner för det fortsatta samarbetet i Norden.

I denna bok redovisas samtliga inlägg och mötets konklusioner samt ett antal bidrag från forskare inom MIK-området i Norden. Det är en förhoppning att boken skall inspirera berörda aktörer till såväl aktiviteter och kunskapsutveckling som diskussion och eftertanke.

Innehåll

Förord 
Det svenska ordförandeskapet inleder mötet 
Varför är medie- och informationskunnighet så viktigt? En introduktion 
Medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna. En översikt 
Nationella modeller och aktiviteter 
Inledning 
Skolen som centrum for børn og unges digitale dannelse  
Good Media Literacy. National Policy Guidelines 2013–2016 and MEKU’s Role as the National Authority on MIL in Finland 
Working with Media and Information Literacy in the Faraoe Islands 
Media and Information Literacy in Iceland 
Medie- og informasjonskompetanse (MIL) i Norge 
Fra beskyttelse gjennom innholdskontroll til å bygge motstandsdyktighet. arn og unges trygghet på nettet sett i et tidsperspektiv 
Statens medieråd i Sverige. En myndighet med MIK på dagordningen 
MIK som medel mot våldsbejakande extremism. Resultat från en svensk studie 
Biblioteken och medie- och informationskunnighet 
Nedslag i aktuell forskning 
MIK it 
Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid 
Digital produktion i et læringsperspektiv 
Utmaningar och möjligheter: Biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK) 
The Nordic Media Literacy Model – Seemingly Sober? 
Research-based Policy to Promote Media and Information Literacies 
Expertmötets konklusioner 
In English 
Media and Information Literacy in the Nordic Countries 
Conclusions from the Nordic Meeting of Experts Media and Information Literacy 
Författarna 
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2014-06
Sidantal: 
219
ISBN: 
978-91-86523-88-6
Språk: 
Nordiska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer
160,00 kr

Dela