Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället

Skolan och demokratin. UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner

I dagens digitala kommunikationssamhälle har förutsättningarna för mediernas och informationens funktioner förändrats och därmed det för demokratin så centrala offentliga rummet. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet.

Vad gör politiken och skolan för att skapa informationskunniga och kritiskt tänkande medborgare och kreativa medieproducenter? Och vilket ansvar tar medieföretagen?

När UNESCO presenterade ett genomarbetat ramverk för lärare och lärarutbildningar, Media and Information Literacy Curriculum for Teachers’, väcktes tanken att utarbeta en svensk version i syfte att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. En övertygelse om skolans avgörande roll i detta arbete var en given utgångspunkt.

Föreliggande bok – Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin – är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Nordicom vid Göteborgs universitet, Svenska Unescorådet, Statens medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna. Boken innehåller inte bara UNESCOs ramverk utan också artiklar med analyser och reflektioner. Här diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.

Innehåll

Några inledande ord. Varför en bok om medie- och informationskunnighet i skolan? 
Del 1: Ramverk 
Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. En bearbetning till svenska av UNESCOs Media and Information. Literacy Curriculum for Teachers 
Del 2: Medie- och informationskunnighet i Sverige. Analyser Kommentarer Reflektioner 
Den nätverkande medborgarkulturen. Barns digitala praktiker och vardagskreativitet  
Informationskompetens i undervisningspraktiker 
Hur får vi en hållbar utveckling av medie- och informationskunnighet? 
Mer film för lust och lärande. Konsten att göra praktik av läroplaner och riktlinjer 
Medier och kunskap i rörelse. En diskussion utifrån UR:s roll i medielandskapet 
Mediekunskap är viktigt för alla 
Hur kan UNESCOs ”Medie- och Informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen” omsättas i praktiken i Sverige? 
A New Horizon. Media Literacy Assessment and Young People in Europe 
MIK-resurser för lärare – några exempel 
Författarna 
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2013-02
Sidantal: 
136
ISBN: 
978-91-86523-62-6
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer

Dela