Uppdrag

Pågående uppdrag

Globala utmaningar för den nordiska mediebranschen

Projektet Globala utmaningar för den nordiska mediebranschen är initierat och finansierat av Nordiska ministerrådet och ska rapporteras under våren 2017. Läs mer om projektet.

För ytterligare information kontakta Ingela Wadbring.

Avslutade uppdrag

Nordic Gender & Media Forum 2013-2015

Projektets syfte var att samla berörda parter inom mediebranschen i de nordiska länderna för att vidga och fördjupa samtalet om jämställdhetens villkor i medierna och det offentliga rummet. Målgrupper för projektet var i första hand praktiker, forskare, beslutsfattare, och företrädare för branschorganisationer i Norden och Baltikum.  Under 2014 arrangerar Nordic Gender & Media Forum en serie branschspecifika seminarier om film, journalistik, reklam och dataspel som leder fram till den stora mötesplatsen: en konferens i samband med Nordiske Mediedager i Bergen, Norge. Ett annat syfte var att utveckla könsuppdelad statistik för den nordiska mediebranschen, detta mynnade ut i 4 stycken statistikrapporter: Gender balance in Nordic computer gamesGender balance in the Nordic film industryGender balance in Nordic journalism och Gender balance in Nordic advertising industry.  En antologi publicerades på basis av projektets aktiviteter.

För ytterligare information kontakta Maria Edström.

Nordisk kunskapsresurs rörande kulturpolitiken (kulturstatistik) 2013-2014

Projektet var en uppföljning av ett av de förslag som presenteras i rapporten Nabolandskultur i Norden rörande behovet av en samnordisk kunskapsresurs för kulturpolitikens område, särskilt vad gäller kulturstatistik. Nordiska Ministerrådet har beslutat att ett underlag skall utarbetas för att frågan ska kunna vidareföras i syfte att få till stånd ett nordiskt samarbete. Projektet innefattade inventering av behov, förutsättningar och former för ett sådant nordiskt samarbete, resultat av förstudien prestenterades sedna i rapporten En nordisk kundskabsressource for nordisk kulturpolitikPå basis av resultatet arrangerades ett expertmöte som resulterade i ett antal rekommendationer. Projektet mynnade ut i ett nytt nordiskt kunskapscenter på kulturområdet - KNK (Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik). 

För ytterligare information kontakta Ulla Carlsson.

Medie- och informationskunnighet i Norden 2012-2013

Det svenska ordförandeskapet för Nordiska Ministerrådet 2013 understryker i sitt program vikten av medie- och informationskunniga medborgare från ett demokrati- och yttrandefrihetsperspektiv. En tydligare nationell och nordisk samordning är önskvärd. Nordicom har tillsammans med Statens Medieråd fått uppdraget att arrangera ett nordiskt expertmöte i syfte att skapa och formalisera ett nordiskt nätverk kring medie- och informationskunnighet, främst bestående av berörda myndigheter, berörda organ i det nordiska samarbetet och forskarsamhället. Det handlar m a o om att etablera en mötesplats för politiken, praktiken och forskningen.

För ytterligare information kontakta Ulla Carlsson.

Dela