Projekt

Förutom den reguljära verksamheten att följa, samla in och förmedla kunskap om medieutvecklingen och medieforskningen i de nordiska länderna, är Nordicom engagerad i många externa projekt som pågår under kortare eller längre tid.

 

Pågående projekt 

 

 

Barn och ungas nyhetskonsumtion i ett förändrat medielandskap


Som en del i Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018 driver Nordicom och Statens medieråd ett projekt med syfte att sprida kunskap om förhållandet mellan barn, unga och nyheter/samhällsinformation i Norden och Baltikum.

Medielandskapet har under de senaste decennierna förändras från analogt till digitalt. Olika generationer har olika ramar när det gäller media, eftersom de vuxit upp i olika mediemiljöer. Den yngre generationen tar del av nyheter och information via sociala medier, och dessutom producerar många unga också sin egen media. Därför behöver barn och unga kvalificerade digitala färdigheter. 

Projektet kommer att resultera i en antologi och ett seminarium under 2018. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Den svenska mediebranschens ekonomi


Ett löpande uppdrag som Nordicom har för Myndigheten för press, radio och tv är att analysera den svenska mediebranschens ekonomi och dess utveckling över tid. Konkurrensen är hård för medierna, vilket visar sig i att såväl intäkter som resultatnivåer sjunker och i många fall har medieföretagen tvingats göra stora besparingar under senare år. Olika delar av mediemarknaden drabbas emellertid olika hårt. Rapporten "Medieutveckling 2017 - Medieekonomi"  presenterades i oktober 2017 och finns för fri nedladdning på Myndighetens hemsida. Nästa rapport kommer under hösten 2018. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Specialnummer av Nordicom Review


Ett par gånger per år ger Nordicom ut specialnummer av tidskriften Nordicom Review, då med externa redaktörer. Just nu pågår arbetet med två specialnummer som beräknas släppas under vintern 2018–2019. Det första har temat ”Making sense of small and big data as onlife traces” och gästredaktörer är Anja Bechmann vid Aarhus Universitet och Kjetil Sandvik vid Köpenhamns universitet. Den andra kommer att handla om hyperlokala medier i Norden och gästredaktörer är Jaana Hujanen, Carl-Gustav Lindén och Katja Lehtisaari, alla vid Helsingfors Universitet.

Kontaktperson: Johannes Bjerling

 

 

Nyligen avslutade projekt

 

Medie och informationskunnighet (MIK) för välinformerade och engagerade medborgare


Många av dagens samhällsfrågor är kopplade till digitaliseringen och dess effekter. Nya krav ställs på medborgarna i en digitaliserad kommunikationskultur- oavsett ålder- vad gäller förmåga och möjligheter att hitta och ta till sig information, och för att själv kunna uttrycka sig. Centralt i sammanhanget är demokrati och mänskliga rättigheter. För att stärka MIK har Nordicom av regeringen fått uppdraget att utarbeta en kunskapsöversikt som rör området. Översikten bygger bl a vidare på en tidigare kartläggning som utförts av Statens Medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. En konferens arrangerades i maj och en kunskapsöversikt släpptes i augusti 2018. 

På uppdrag av Nordicom ansvarar UNESCO-professuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, Nordicoms tidigare föreståndare, Ulla Carlsson, för projektet som sker i samarbete med Svenska Unescorådet, Statens Medieråd och Myndigheten för press radio och tv.

Kontaktperson: Ulla Carlsson

 

Nordiskt expertmöte om falska nyheter


Tillsammans med Nordisk Journalistcenter arrangerade Nordicom ett expertmöte om falska nyheter i september 2017 i Danmark. Expertmötet var till för att skapa en gemensam förståelse för vad falska nyheter är för något, vilka konsekvenser de har och vilka rekommendationer som kan ges som underlag till de nordiska kulturministrarna inför deras ministermöte senare under hösten 2017. Expertmötet finansierades av Nordiska Ministerrådet. Konferensen var för särskilt inbjudna personer och deltagarna var bland annat journalister, medieledare, militärer, teologer, sociologer och medievetare. En rapport från expertmötet finns tillgänglig för fri nedladdning här. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Dold marknadsföring riktad mot barn och unga


Tillsammans med Statens medieråd har Nordicom lanserat en publikation med titeln Marknadsmässig kurragömmalek – barn, unga och dold reklam. Boken behandlar bland annat de juridiska och etiska aspekterna av dold reklam riktad mot barn och unga, hur branschen själva ser på denna typ av reklam och hur reklamen kan uppträda i exempelvis mobilspel. Boken är populärvetenskaplig och skriven på svenska. Den utkom i september 2017, både online och i tryckt form. Beställ ett tryckt exemplar eller ladda ner gratis här

Kontaktperson: Jonas Ohlsson 

 

Kampen om reklamen i Norden


Nordicom fick hösten 2016 i uppdrag av Nordiska Ministerrådet och norska Kulturdepartementet att göra en kartläggning av förändringarna på reklammarknaden och dess konsekvenser för den reklamfinansierade journalistiken i de nordiska länderna. Rapporten var klar i maj 2017. Huvudresultatet visa att digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för medierna, inte minst vad gäller reklamfinansieringen. De stora amerikanska teknikföretagen står för i princip hela den digitala annonstillväxten under senare år. Det gäller alla de nordiska länderna, och dagspressen har drabbats hårdast. Rapporten har presenterats på flera seminarier i Danmark, Norge och Sverige. Den finns fri för nedladdning på svenska och på engelska. Publikationen går också att beställa i tryckt form på svenska. 

Kontaktperson: Jonas Ohlsson

 

 

Dela