Om Medie- och informationskunnighet - MIK

En stor del av vår vakna tid används till att använda olika medier och ta del av olika typer av innehåll, för nytta och nöje samt för att kommunicera och göra vår röst hörd. Medier bidrar också till stor del i att forma vår världsbild. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet, MIK.

Mediekunnighet betonar förmågan att förstå mediernas funktioner, värdera hur dessa funktioner utförs och att använda medier på ett klokt sätt - inte minst för att kunna uttrycka sig själv i ord och bild. Informationskunnighet understryker vikten av att ha tillgång till och förmåga att hantera och värdera information, att vara källkritisk. För att kunna maximera möjligheterna och minimera riskerna i dagens medielandskap är medie- och informationskunnighet en nyckelkompetens, inte bara för barn och unga utan för alla åldrar.
 

MIK - en demokratifråga

I maj 2018 arrangerade UNESCO-professuren vid Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet en konferens i syfte att diskutera och finna modeller för att främja medie- och informationskunnighet utifrån ett demokratiperspektiv. Som underlag till konferensen låg en kunskapsöversikt som Nordicom, genom Unescoprofessor Ulla Carlsson, tagit fram på uppdrag av Kulturdepartementet.

Medie- och informationskunnighet har idag blivit avgörande för att medborgare ska kunna delta aktivt i samhället, och bör därmed ses som en grundbult i hela vår demokrati. Kunskapsöversikten söker fånga utmaningar och möjligheter rörande MIK i digitaliseringens tid. Den baseras på en kartläggning av MIK i Sverige – insatser och aktörer, nedslag i såväl forskningen som praktiken samt europeiska och internationella utblickar, bl a från Irland, Norge och Finland. I ett avslutande kapitel redovisas de konklusioner som kan dras från kunskapsöversiktens olika delar och ett framåtblickande scenario presenteras Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern. En demokratifråga (2018)

Svenskt och Nordiskt samarbete inom MIK

Hösten 2013 arrangerades ett nordiskt expertmöte i Stockholm om medie- och informationskunnighet. Syftet var att markera frågorna om MIK på den politiska agendan och skapa en tydligare nationell och nordisk samordning. Samtliga inlägg och konklusioner från mötet redovisas i rapporten Medie- och informationskunnighet i Norden. En nyckel till demokrati och yttrandefrihet (2014)

UNESCO, som är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, presenterade 2011 ett ramverk för lärare och lärarutbildningar. Ramverket Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (extern länk) förklarar begrepp och visar med konkreta exempel på hur man kan arbeta med MIK i lärarutbildningen. I och med lanseringen av detta ramverk väcktes tanken att ta fram en svensk version med utgångspunkt i samma syfte - att stärka kunskapen om medier och information utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv.

Ett samarbete etablerades mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Statens Medieråd, Skolverket, Svenska Filminstitutet och Filmpedagogerna, vilket har resulterat i följande två publikationer:

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin (2013). Boken innehåller inte bara UNESCOs ramverk utan också artiklar med analyser och reflektioner. Här diskuterar forskare och praktiker utifrån sina specifika ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informationskunnigheten kan stärkas genom skolan.

 Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen. Ramverk och undervisningspraktiker (2013) En direktöversättning av UNESCO-dokumentet i sin helhet.

 

Länkar till andra resurser om MIK

Statens Medieråd: Se t ex MIK-rummet. Rapporter, utbildningspaket, lärarmaterial m m.

Skolverket :  Om källkritik, guide och material för lärare.

Filmpedagogerna: Fortbildning och föreläsningar för lärare och elever.

Högskolan i Borås: Medie- och informationskunnighet i skolan (7,5 hp), distanskurs, kvartsfart, för lärare och bibliotekarier

 

Dela