Om Clearinghuset

Arbetet vid The International Clearinghouse on Children, Youth and Media syftar till att öka kunskapen om barn, ungdomar och medier. Genom att sprida information om aktuell forskning och olika initiativ inom området kan "Clearinghuset" ge underlag för relevant beslutsfattande, bidra till en konstruktiv samhällsdebatt samt främja barns och ungdomars medie- och informationskunnighet och mediekompetens (media and information literacy). Det är också en förhoppning att Clearinghusets arbete ska stimulera vidare forskning om barn, ungdomar och medier.

Till grund för Clearinghusets arbete ligger FNs konvention om barnets rättigheter, inte minst artikel 13 och 17.

Ur artikel 13:
"Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer."

Ur artikel 17:
"Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa.

Konventionsstaterna skall för detta ändamål...[bland annat]...uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd".

FNs konvention om barnets rättigheter i sin helhet hittar du här (på engelska).

Clearinghusets verksamhet är uppbygd kring ett nätverk med ca 1000 deltagare från olika delar av världen som representerar forskarsamhället men även mediebranschen, politiken, frivilligorganisationer samt lärare och studenter. Årsboken speglar ett eller flera aktuella teman som berör barn, unga och medier och innehåller artiklar från författare från olika delar av världen. Clearinghuset ger även ut antologier och rapporter samt deltar i olika samarbetsprojekt, konferenser och möten. Publikationerna hittar du via rubriken i vänstermarginalen eller genom att klicka här

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning - Nordicom - startade Clearinghuset 1997 på uppdrag av UNESCO. Eftersom uppdraget är internationellt är utgivningen i huvudsak på engelska men det finns även en del material på svenska.

Dela